ریش ٣ روزه

نمیدونم چرا بعضیا  دوست دارن که حال همه  رو بگیرن!
دیروز رفته بودم, دنبال یکی از دوستان که با هم بریم جایی, چند  هفته ای بود که همدیگر رو ندیده بودیم,  تا چشش به من افتاده میگه, چقدر چاق شدی, نشناختمت اصلا!
حالا من ,  بعد از ٢ ماه, پیاده روی و نرمش و شنا…. بدتر از همه کم خوری,  نه واسه خوش تیپی  و خوش اندامی, به توصیه دکتر, با هزار مکافات,  تونستم ٥ کیلو کم کنم, اصلا زد تو ذوقم, بد جور ها!
گفتم بجنب بریم  بابا, برو چشاتو بده دکتر چک کنه!
نگاش کردم گفتم چرا ریشتو نزدی؟
گفت تو  این حرفا حالت نیست, به این میگن ریش  ٣ روزه, خیلی هم طرفدار داره!
خداییش,  خیلی هم  بهش  میومد, گفتم آره , واسه اونایی که تیپ و قیافه ای دارن, نه تو که شدی عینهو  احمدی نژاد !
اخماش رفت توهم, گفت تو برو بشین تو ماشین, یه سیگار بکشی, من اومدم.
آقا نشسته بودم تو ماشین دیدم صورتشو   ٢ تیغه کرده اومده, نشست تو ماشین,  میگه  خوب شد حالا ؟
گفتم, ریشتو زدی یا بند انداختی؟
قیافت شده عین  این مرغای پرکنده,  تو ویترین مرغ فروشیا, اسکل چرا ریشتو زدی ؟ خیلی  بهت میومد!
پیاده شد, درو محکم زد بهم,  گفت , من دیگه  با تو جایی نمیرم, خدافظ !
نمیدونم والا, چیز بدی  گفتم که حالش گرفته شد؟!

This Post Has 3 Comments

  1. Parastoo

    از این بیشتر میخواستی ضدحال بزنی!!؟
    حالا ریش سه روزه چی هس؟!!

  2. Mehdi Parsnews Amiri

    پرستو جان, ٣ روز, ریشاتو نزن, خودت اونوقت میفهمی, ریش ٣ روزه چیه! 😆

Leave a Reply