اهلام یا شایدم احلام !

میگه اهلام.
میگم جان؟!
میگه اهلام.
میگم اهلن و سهلن؟
میگه نه اهلام.
میگم اسمتو پرسیدم!
میگه اسمم اهلامه.
میگم شاید پدر و مادرت گفتن الهام، یارو تو ثبت احوال اشتباه کرده!
میگه نه.
گفتم، دست پدر و مادرت درد نکنه با این اسم گذاشتنشون!

This Post Has 2 Comments

  1. با پوزش فراوان از عزیزانی که اسمشون اهلامه , ولی خوب دیگه, آخه اینم شد اسم؟!

  2. Mehdi Parsnews Amiri

    با پوزش فراوان از عزیزانی که اسمشون اهلامه , ولی خوب دیگه, آخه اینم شد اسم؟!

Leave a Reply