مختصر و مفید

دوستان در تجرد لذتیست که در تاهل نیست!
تجربه دارم که میگم ها, حالا دیگه شما یا امتحان کردین و دیدین و یا امتحان میکنین و خواهید دید .
از ما گفتن بود.

Leave a Reply