ایرانی رو تهدید نکن

آقا جاتون خالی رفته بودیم رستوران داشتیم سیگار میکشیدیم, نه سیگار راست راستکی از این الکترونیکیا, گارسونه اومد گفت نکشین اینجا ممنوعه!
گفتیم آقا اینا که سیگار نیست که دود داشته باشه اینا ازش بخار درمیاد عزیز من .
گفت حالا هرچی که هست, بکشین باید برین بیرون!
بلند شدم واستادم, گفتم ببین, هیچوقت یک ایرانی رو تهدید نکن.
هیچی دیگه آقا, بدجوری انداختنمون بیرون!
تو پیاده رو به یکی از دوستا گفتم چرا اینجوری شد؟! پس چرا آقای ظریف گفت, هیچوقت یک ایرانی رو تهدید نکنید, همه واسش دست زدن اونوقت ما رو پرت کردن بیرون؟!
گفت آقا ظریف سخنوره میدونه چه جوری حرفشو بزنه, ایشون فرمودن, ما که هر چی شما بنویسین امضا میکنیم دیگه تهدید واسه چیه نوکرتم ….

دیدگاهتان را بنویسید