بيمارستان آریا
مشهد – خیابان جهان‌بانی- گلستان شرقی 2229098
اين بيمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1348 باظرفيت 100 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 100 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی ٬ قلب ٬ CCU

بيمارستان ابن سینا

خيابان حرعاملي-م.بوعلي 6-7610011

اين بيمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1365باظرفيت 750 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 800 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : روانپزشکی

بيمارستان امام جواد (ع)
بولوار وكيل ‏آباد سه‏ راه هنرستان 6-861601
اين بيمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بيمارستاني خیریه – درمانی است كه در سال 1371باظرفيت 35 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 35 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : زنان و زایمان

بيمارستان امام رضا (ع)

 

دارالشفا-امام رضا(ع)-خ شیرازی-اول دوربرگردان بست شیخ طوسی  2257973
اين بيمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1313باظرفيت 750 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 747 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی ٬ چشم پزشکی ٬ قلب ٬ گوش و حلق و بینی ٬ نرولوژی ٬ عفونی ٬ پوست ٬ مسمومیت ٬ جراحی فک و صورت ٬ گوارش ٬ روماتولوژی ٬ ریه ٬ غدد ٬ خون ٬ نفرولوژی ٬ پیوند کلیه ٬ پیوند قرنیه ٬ نوزادان ٬ اعصاب کودکان ٬ غدد کودکان ٬ کلیه کودکان ٬ اورژانس ٬ NICU ٬ CCU ٬ ICU

بيمارستان امام زمان(ع)
خيابان سرخس چهاراه پمپ‏ بنزين 3652000
اين بيمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بيمارستاني خیریه – درمانی است كه در سال 1366باظرفيت 180 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 160 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی٬ قلب ٬ پوست ٬ جراحی قلب ٬ جراحی ترمیمی ٬ گوارش ٬ نوزادان ٬ CCU

بيمارستان امید

خيابان كوهسنگي-م.الندشت 8426082-7428621

اين بيمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1353باظرفيت 100 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 107 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحی ٬ هماتولوژی ٬ انکولوژی ٬ ICU

بيمارستان بنت الهدی
خيابان بهار-بعد از بيمارستان لشكر 77 3-8590051
اين بيمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بيمارستاني بنیاد – درمانی است كه در سال 1337باظرفيت 100 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 80 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ ارولوژی ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ جراحی فک و صورت ٬ جراحی ترمیمی

بيمارستان پاستور نو
مشهد – خیابان پاستور 84102446
اين بيمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1360 باظرفيت 40 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 40 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : زنان و زایمان ٬ جراحی ترمیمی

بيمارستان پوست رازی
اين بيمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1361باظرفيت 120 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 120 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : پوست ٬ عفونی

بيمارستان جواد الائمه
مشهد – خیابان طبرسی 2222135
اين بيمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بيمارستاني خیریه – درمانی است كه در سال 1344باظرفيت 250 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 150 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ جراحی قلب ٬ جراحی عروق ٬ جراحی قفسه صدر

بيمارستان حجازی
اين بيمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – درمانی است كه در سال 1330باظرفيت 310 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 310 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : روانپزشکی

بيمارستان روانپزشکی
اين بيمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1357باظرفيت 64 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 60 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : زنان و زایمان

بيمارستان دکتر شریعتی
وكيل ‏آباد-سه راه شانديز طرقبه 5014501
اين بيمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1359باظرفيت 200 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 150 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ قلب ٬ عفونی ٬ نوزادان

بيمارستان دکتر مرتضی شیخ
فلكه دروازه قوچان-خيابان طاهري 5-7269021
اين بيمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1358باظرفيت 110 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 53 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : کودکان ٬ نوزادان ٬ اعصاب کودکان ٬ غدد کودکان ٬ هماتولوژی کودکان ٬گوارش کودکان ٬ جراحی کودکان ٬ پیوند مغز استخوان کودکان ٬ ICU

بيمارستان رازی
اين بيمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1348 باظرفيت 50 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 50 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ قلب ٬ ارولوژی ٬ نرولوژی ٬ پوست ٬ عفونی

بيمارستان ریوی طالقانی

مشهد – بزرگراه آسيايي – سه راه فردوسي   4 5423970

اين بيمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – درمانی است كه در سال 1355باظرفيت 120 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 78 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : پوست ٬ عفونی

بيمارستان سجاد

مشهد – گلشهر – بیمارستان امام سجاد وابسته به انجمن خیریه   3010503

اين بيمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بيمارستاني خیریه – درمانی است كه در سال 1371باظرفيت 120 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 120 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی

بيمارستان سینا
اين بيمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1347 باظرفيت 82تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 120 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ قلب ٬ ارولوژی ٬ جراحی عروق ٬ جراحی قلب ٬ عفونی ٬ ICU ٬ CCU

بيمارستان شاهین فر
اين بيمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بيمارستاني خیریه – درمانی است كه در سال 1334باظرفيت 110 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 110 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ ارولوژی ٬ چشم پزشکی

بيمارستان شفا
اين بيمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1357باظرفيت 120 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 116 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : روانپزشکی

بيمارستان هفدهم شهریور
اين بيمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بيمارستاني تامین اجتماعی – درمانی است كه در سال 1348 باظرفيت 256 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 256 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق وبینی ٬ قلب ٬ ارولوژی ٬ ارتوپدی ٬ نرولوژی ٬ عفونی ٬ پوست ٬
CCU

بيمارستان شهید کامیاب
خيابان نخريسي 4-8592121
اين بيمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1348 باظرفيت 300 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 371 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحی ٬ ارتوپدی ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ جراحی عروق ٬ ICU
بيمارستان علی ابن ابیطالب (ع)
اين بيمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بيمارستاني خیریه – درمانی است كه در سال 1371باظرفيت 70 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 70 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ قلب ٬ CCU
بيمارستان فاطمیه
خيابان خواجه‏ ربيع-سمزقند 2701501
اين بيمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1352 باظرفيت 60تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 60 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی
بيمارستان قائم (عج)
خيابان سرخس چهاراه پمپ‏ بنزين 3652000
اين بيمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1350باظرفيت 850 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 980 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ چشم پزشکی ٬گوش و حلق و بینی ٬ قلب ٬ ارولوژی ٬ارتوپدی ٬ نرولوژی ٬ عفونی ٬ پوست ٬ جراحی فک و صورت ٬ جراحی قلب ٬ جراحی عروق ٬ جراحی قفسه صدری ٬ گوارش ٬ روماتولوژی ٬ ریه ٬ غدد ٬ خون ٬ نفرولوژی ٬ پیوند کلیه ٬ پیوند قرنیه ٬ نوزادان ٬ اعصاب کودکان ٬ غدد کودکان ٬ کلیه کودکان ٬ گوارش کودکان ٬ هماتولوژی کودکان ٬ CCU ٬ ICU ٬ Post CCU
بيمارستان مادر
اين بيمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1349 باظرفيت 45 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 50 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحی ٬ زنان وزایمان
بيمارستان موسی بن جعفر(ع)
اين بيمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بيمارستاني خیریه – درمانی است كه در سال 1369باظرفيت 250 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 250 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ ارولوژی ٬گوش و حلق و بینی ٬ قلب ٬ جراحی قلب ٬ جراحی ترمیمی٬ گوارش ٬ غدد ٬ ICU ٬ CCU
بيمارستان مهر حضرت عباس
اين بيمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1348 باظرفيت 100 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 100 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی ٬ قلب ٬ CCU
بيمارستان آریا
اين بيمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1355 باظرفيت 172 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 160تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ ارتوپدی ٬چشم پزشکی ٬ ارولوژی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ قلب ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ جراحی ترمیمی ٬ گوارش ٬ جراحی فک و صورت ٬ جراحی قفسه سینه ٬ نوزادان
بيمارستان ندامتگاه
اين بيمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – درمانی است كه در سال 1350باظرفيت 40 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 40 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی
بيمارستان هاشمی نژاد
سي متري كوي طلاب 5-2737011
اين بيمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1361 باظرفيت 290 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 207 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ ارولوژی ٬ گوش و حلق وبینی ٬ کودکان ٬ نوزادان ٬ قلب ٬ CCU

 

 

منبع: www.asemon.ir

 

دیدگاهتان را بنویسید