🙄😲!چرا اونا به همه چی و ما به هیچی نمیرسیم؟

Leave a Reply