اگه وجودش رو داری یک روز جای من زندگی کن‌ مسئول با خدا….

 

ساسان کریمی صراف Sasam Karimi Saraf

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.