آموزش زبان انگلیسی | 100 کلمه بیشتر از 50 درصد انگلیسی همراه با مثال از فیلم های مختلف

dabireonline

در این فیلم از آموزش زبان انگلیسی 100 کلمه ای که بیشترین کاربرد در زبان انگلیسی رو دارند و بیشتر از 50 درصد لغات متن های انگلیسی را تشکیل می دهند همراه با مثال های فراوان از فیلم های انگلیسی با معنی اموزش داده می شود. برای هر کلمه انگلیسی چندین مثال از فیلم ها و سریال های جالب انگلیسی آورده شده است.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.