یادگیری 100 جفت کلمه متضاد در زبان انگلیسی

 

در این فیلم 100 جفت کلمه متضاد در زبان انگلیسی که بسیار پر تکرار هستند را یاد میگیریم.

یادگیری 100 جفت کلمه مترادف در زبان انگلیسی

https://youtu.be/PuZqbMhvlJs

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.