اندازه واقعی یک اتم چقدراست؟ اتم را به زبان ساده بشناسیم

OnTen

به شبکه علمی آنتن خوش آمدید
ما در این شبکه به تشریح آخرین کشفیات و نظریات علمی جهان با زبانی ساده می پردازیم

💕💕💕

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.