دو روش تهیه زعفران خوشرنگ

اگر به روش دوم یعنی با آب گرم تهیه کردید، دمای آب مورد استفاده شما نباید از ۴۵ درجه بیشتر باشد چون آب خیلی گرم اجازه نمیدهد

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.