حرفهای بد و بی ادبی برای فحش و دعوا و جر و بحث در انگلیسی

 

Download MP3

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.