لیست بیمارستان‌ های استان گلستان – گرگان

لیست بیمارستان‌ های استان گلستان – گرگان
نام بیمارستان‌ تلفن آدرس
بیمارستان امام خمینی بندرتركمن 0173-4223091 بندرترکمن انتهای بلوار شهید ارخی
بیمارستان امام رضا خان ببین 2610 خان ببین خان ببین خ امام
بیمارستان امیرالمومنین كردكوی 0173-3225803 کردکوی خیابان جنگل – بالاتر از میدان امیرالمومنین
بیمارستان بقیه اله اعظم علی اباد علی آباد علی اباد
بیمارستان رسول اكرم 4247990 کلاله كلاله
بیمارستان شهدا گنبد 31675 – 0172-3338200 گنبد امام خمینی جنوبی
بیمارستان شهدا بندرگز 0173-3725056 بندرگز خیابان امام جعفر صادق – روبروی هلال احمر
بیمارستان طالقانی گرگان 0171-2247620-1-2227720 گرگان جانبازان
بیمارستان قائم علی آباد 0173-6222222-4 علی آباد علی آباد کتول – خیابان امام رضا
بیمارستان مسعود گرگان 2228072 گرگان جانبازان
بیمارستان مطهری گنبد 0172-5551111-3 گنبد طالقانی شرقی
بیمارستان 5 آذر 0171-2220561-5 گرگان خیابان 5آذر
بیمارستان دزیانی 0171-2224859 – 2222714 گرگان خیابان شهید بهشتی – بیمارستان زنان و زایمان دزیانی
بیمارستان امام رضا 0172-6234254-5 گنبد خان به – جنب میدان بسیج
بیمارستان طالقانی گنبد کاووس 0172-2223997-8 گنبد خیابان طالقانی شرقی – روبروی اداره کشاورزی
بیمارستان فاطمه زهرا مینودشت 0174-5224371 مینودشت خیابان پاسداران
بیمارستان فلسفی 2222714 – 2222882 گرگان سرخواجه

http://dr-ir.ir/

Leave a Reply