لیست پزشکان متخصص مشهد با آدرس و شماره تلفن

نام پزشک دکتر

تخصص

تلفن

آدرس

دیانا حسینی

فوق تخصص زنان و زایمان

۳۸۴۶۴۵۴۴

احمد آباد  , عارف ۱  , ساختمان پزشکان بزرگمهر  , طبقه ی اول
محمد مومنی اطفال ۳۸۴۳۵۳۶۳ احمدآباد
حسین‌ موحداول‌

اطفال

۳۸۵۴۵۷۷۰

‌ضد – میدان
محمدرضا نوری

اطفال

۳۸۴۱۲۲۱۸

احمدآباد – ساختمان‌۷۷
ملیحه‌ نادری نسب‌

اطفال

۳۸۵۹۱۴۴۰

ابن‌سینا –
احمد هاشم‌ زاده‌

اطفال

۳۸۵۹۲۰۳۹

چمران‌ – ساختمان‌گلستان‌
میرحمید هاشمی نمین‌

اطفال

۳۶۶۳۶۰۶۶

شاهد۴۵ –
هادی ولی زاده‌

اطفال

۳۳۶۴۴۰۱۴

هفده شهریور – اول‌چهنو
صادق‌ پوراحمدی

اطفال

۳۷۲۵۵۵۳۵

خواجه‌ربیع‌۴۸ –
صادق‌ پوراحمدی

اطفال

۳۲۷۲۱۸۸۰

خواجه‌ربیع‌ – خ‌مستوفی
افتخار محمودی

قلب اطفال

۳۸۴۱۶۴۴۶

سناباد – ‌مولویشمالی
محمد محمدزاده‌

اطفال

۳۲۲۵۷۶۸۹

مدرس – ‌ساختمان‌۱۲
اشرف‌ محمدزاده‌

فوق‌ تخصص‌ اطفال

۳۸۵۴۳۴۸۸

پاسداران‌ –
ایرج‌ گنجی

اطفال

۳۸۴۰۴۰۹۴

راهنمایی۵-۳ –
هادی میرزائیان‌

اطفال

۳۸۴۳۳۵۵۰

کویدکترا –
علیرضا مدرسی

اطفال

۳۸۵۹۲۰۵۷

دانشگاه‌ – مقابل‌ سینما هویز
کمال‌ مرندی

اطفال

۳۸۵۴۰۹۹۳

باهنر –
جمیل آزما

اطفال

۳۲۲۲۷۸۷۴

مدرس –
مسعود مشیری

اطفال

۳۸۴۱۱۰۷۷

سناباد – ‌ایرج‌جنوبی
حسین‌ نصیریان‌

اطفال

۳۸۴۲۸۰۸۰

احمدآباد – ‌پرستار
فریبرز مصطفوی

اطفال

۳۸۴۲۹۰۰۵

احمدآباد – ‌محتشمی۱
نصرت‌ لطفی

اطفال

۳۸۴۱۷۱۳۳

دکترا –
منصوره‌ امیدوارتهرانی

اطفال

۳۸۴۲۶۷۵۸

‌کوهسنگی – جنب‌ داروخانه کوهسنگی
محمدهادی امیریان‌

اطفال

۳۷۶۸۸۸۹۰

‌سجاد – ساختمان‌۴۴۴
راضیه اخوان طبسی

اطفال

وکیل آباد – سه راه زندان
علیرضا ارژنگی

اطفال

۳۲۷۰۱۴۴۰

خواجه ربیع – سمزقند
محمد اسماعیلی

اطفال

۳۸۵۹۲۳۹۲

کوهسنگی – اسدی۴ساختمان‌پزشکان‌صدر
افتخارمحمودی

اطفال

۳۸۴۱۶۴۴۶

سناباد – خ‌مولویشمالی
محمدحسن افخمی جدی

اطفال

۳۸۵۴۲۶۳۱

دانشگاه – چهارراه گلستان
محمدرضا بلورساز مشهدی

اطفال

۳۲۲۲۳۶۶۶

خواجه ربیع – اول کوچه پژمان
ابوالقاسم بهارلو

اطفال

۳۷۳۸۰۹۷

طلاب – سی متری – پلاک ۹۲
عبداله‌ بنی هاشم‌

اطفال

۳۸۵۱۸۲۸۳

‌کوهسنگی۶ – ساختمان‌پزشکان‌
مهدی بهشید

اطفال

۳۷۶۱۴۴۵۵

سجاد –
عباس‌ تاج‌ دینی

اطفال

۳۷۲۴۸۳۶۸

توحید – خ‌رضوی
عباس‌ تاج‌ دینی

اطفال

۳۲۲۲۱۲۹۴

امام‌خمینی –
احمد بذرافشان‌

اطفال

۳۸۵۴۴۰۳۱

کوهسنگی۴ –
سعیده‌ ترویج‌ اسلامی

اطفال

۳۸۶۷۷۵۲۰

وکیل آباد – آب‌وبرق‌بل‌ شهرستانی
عبدالحسین‌ تراب پرهیز

اطفال

۳۸۵۴۹۹۵۵

امام‌رضا –
ناهید تفضلی مقدم‌

اطفال

۳۸۶۱۸۶۱۲

‌پیروزی – چ‌۴چشمه‌
محمود دل‌ آسایی

اطفال

۳۸۴۱۷۰۳۰

احمدآباد – مقابل‌هتل‌هما
محمدرضا جهان‌ شاهی

اطفال

۳۶۶۱۵۵۶۰

قاسم‌آباد – ش‌راه‌ آهن‌
محمود جلایر

اطفال

۳۷۲۴۵۶۶۸

میدان شهدا –
عبدالعلی خوارزمی

اطفال

۳۸۴۰۰۱۱۰

احمدآباد – خ‌عارف‌
سید محمد خاتمی

اطفال

۹۱۵۵۱۱۰۸۲۶

پیروزی – فلکه حر درمانگاه پیروزی
مهدی خادم‌

اطفال

۳۸۴۲۹۷۰۰

رودکی – بل‌ذکریا
غلامحسین‌ جدیر

اطفال

۳۲۲۲۴۸۹۰

پاسداران‌ –
محسن‌ حری

اطفال

۳۸۴۳۶۷۰۰

پرستار۱ –
محمود حسینی

اطفال

۳۸۷۹۵۰۶۰

‌پیروزی –
ساغر یزدانی

اطفال

۳۶۶۲۴۷۷۰

قاسم آباد – بین‌شریعتی۳۲و
احمد حکیم‌ زرگر

اطفال

۳۸۴۰۲۸۶۹

احمدآباد – بعدرضا
حمیدرضا حقوقی

اطفال

۳۷۲۵۸۷۵۲

عبدالمطلب – ‌کنارداروخانه‌
شهناز حقیقی

اطفال

۳۷۶۸۸۴۱۱

سجاد – اول‌بزرگمهر
وحید پراگمی

اطفال

۳۷۶۸۶۳۵۳

‌سجاد – ساختمان‌بهاران‌
سیمین‌ پرتوی

اطفال

۳۸۴۲۴۲۹۵

پرستار –
سیدمحمدجواد پری زاده‌

اطفال

۳۸۵۹۳۱۰۰

ابن‌سینا – ساختمان‌پزشکان‌
شمسی رسولی

اطفال

۳۶۰۴۲۹۱۸

وکیل آباد – دانش‌آموز۷
محمدعلی رغیب‌

اطفال

۳۶۰۴۱۵۶۰

آزادشهر – چ‌۳۸متری
رمضانعلی سامی راد

اطفال

۳۸۴۰۸۴۰۳

احمدآباد – جنب‌محتشمی
علیاصغر طاهریان‌

اطفال

۳۶۶۲۴۸۰۰

قاسم آباد – ‌حجاب‌۳۹
غلامرضا زابلی نژاد

اطفال

۳۸۵۹۴۳۸۵

باهنر – بیمارستان سینا
محمود صادق‌ الحسینی

اطفال

۳۶۰۴۲۸۹۹

دانشجو۳ –
جواد طباطبایی

اطفال

۳۸۴۰۰۸۱۱

احمدآباد – ‌ابوذر۲۱-۱۹
ابوالقاسم‌ زیبدی

اطفال

۳۸۴۰۶۶۷۱

سناباد –
محمدتقی صراف‌

اطفال

۳۸۵۴۴۶۴۴

ابن‌سینا –
علی اکبر سرجمعی

اطفال

۳۸۴۳۶۳۶۴

سناباد – غربیچ‌ارم‌
سعید سعیدی رضوانی

اطفال

۳۲۷۳۶۰۶۱

مقدم – بین‌چ‌برق‌ وسیلو
محمدحسین‌ شفاعی

اطفال

۳۸۴۱۲۳۸۲

احمدآباد – ساختمان‌آینه‌چی
ایمان کربلایی

قلب اطفال

۰۵۱-۲۹۴۸۵۶۵

امام خمینی – امام
محمد قربانیان‌

اطفال

۳۷۲۴۵۹۴۷

مطهریشمالی – ‌چ‌۳۵متری
عباس‌ قریب‌

فوق‌تخصص‌اعصاب‌کودکان‌

۳۸۴۱۶۱۳۳

دانشگاه‌ – قبل‌ م‌ تقیآباد
سهیل‌ عبادی

اطفال

۳۲۲۲۶۷۷۳

هاشمینژاد –
ویکتوریا عراقی

اطفال

۳۸۴۱۶۶۲۰

سناباد – نبش‌آفرین‌
هاشم عرفانیان

اطفال

۹۱۵۳۱۳۲۸۰۵

بلوار وکیل اباد –
کاظم‌ غفاری

اطفال

۳۶۰۴۹۳۳۳

آزادشهر – امامت‌۳۶
ایرج‌ غفرانی

اطفال

۳۲۲۲۴۳۴۷

دانشگاه‌ – بعدجنت‌
صفرعلی غفرانی

اطفال

۳۸۴۳۲۸۰۲

آبکوه‌ – ‌ارم‌ جنوبی
یحیی فخرنبوی

اطفال

۳۸۴۳۵۶۶۶

دکترا – ابن سینا
مهدی فرساد

اطفال

۳۸۴۱۵۹۷۸

احمدآباد – ‌قائم‌ ۵
علی آل‌ شیخ‌

چشم

۳۸۴۲۰۴۷۰

احمدآباد – پرستار۱
عباس‌ پهلوان‌ زاده‌

چشم

۳۸۵۹۲۲۸۹

امام‌رضا – قبل‌چ‌دانش‌
میرنقی موسوی

چشم (فوق‌تخصص‌شبکیه‌)

۳۸۵۴۱۸۷۴

‌امام‌رضا – میدان ‌بیمارستان
محمدحسین‌ موسوی نیک‌

چشم

۳۸۴۳۵۳۳۲

احمدآباد – نبش‌عارف‌۵
فریدون‌ موشخیان‌

چشم

۳۸۴۱۵۴۵۵

دانشگاه – اول‌کفایی
علیرضا مهدیزاده‌

چشم

۳۸۴۲۹۳۳۹

احمدآباد – ‌عارف‌
خداداد مرادیان‌

چشم

۳۸۴۳۳۵۶۵

دانشگاه – ‌شریعتیساختمان‌۷۰۷
محمدمهدی آریانا

چشم

۲۲۵۴۶۶۶

مدرس – ساختمان ۱۴
علی گلستانی

جراح چشم

۸۴۲۱۱۶۲

احمدآباد – ‌عارف‌۲
ابوالقاسم‌ مشیرفلسفی

چشم

۸۵۴۱۴۶۹

بیمارستان‌امام‌رضا –
امیرحسن‌ خانی

چشم

۸۴۱۹۶۰۹

تلویزیون‌ –
احمدیان‌ شالچی

چشم

۸۴۰۸۳۰۸

پرستار۱ –
محمدحسن احمدیان شالچی

چشم

۸۴۱۰۹۱۰

هاشمی نژاد –
عباس احمدزاده

چشم

۲۲۵۵۹۱۹

طلاب – سیمتری
غلامحسین‌ اعظم‌ صادقی

چشم

۸۵۴۴۰۶۷

دانشگاه‌۱۶ –
علی اکبر بلوریان

چشم

۷۶۸۰۲۳۳

سجاد – چهارراه بزرگمهر
رضا بااصل‌

چشم

۸۴۱۴۲۸۱

دانشگاه‌ – جنب‌بازار
محمد برادران‌ رحیمی

چشم

۸۵۹۶۱۲۱

ابن‌سینا – ساختمان‌اطبا
محمد برادران رحییمی

چشم

۸۵۹۶۱۲۱

ابن سینا – ساختمان اطبا
محسن جواهریان

چشم

۸۴۰۱۹۵۷

کوهسنگی – کوهسنگی ۲۸
رحمت‌ جاوید

چشم

۸۴۱۸۷۳۰

احمدآباد – پرستار۱
رحمت‌ جاوید

چشم

۸۵۱۲۷۰۸

دانشگاه‌ – ساختمان‌ساسان‌
عباس‌ یاراحمدی

جراح چشم

۸۴۱۲۲۸۱

ابن‌سینا – ساختمان‌ ۲۰۷
حمید خاکشور

چشم

۸۵۹۱۸۸۲

چمران – ‌ساختمان‌پزشکان‌جم‌
جعفر حداد

چشم

۸۴۳۳۰۸۴

احمدآباد – بیمارستان گوهرشاد
هما جراح‌ نژاد

چشم

۸۴۱۵۱۷۱

احمدآباد – خ‌رضا۵
سیدعبدالرضا حسینی نسب‌

چشم

۷۶۸۸۴۴۴

‌سجاد – خ‌مینا
احمد یزدانی بایگی

چشم

۸۴۳۴۵۳۰

دانشگاه‌ –
عباسعلی یکتا

چشم

۸۴۱۰۵۱۰

ابن‌سینا –
مهین پرتوی

چشم

۸۴۲۷۵۹۴

احمدآباد – پاستور
الیاس‌ شمسی

چشم

۸۵۹۱۰۶۳

چمران‌ – ۳راه‌جم‌
میترا سالاری

چشم

۲۲۲۲۴۵۴

مدرس‌ – بالای داروخانه رضا
خلیل‌ شادکامی

چشم

۸۴۳۳۳۳۸

احمدآباد – ساختمان‌آهنچی
غلامحسین‌ صادقی

چشم

۸۵۴۴۰۶۷

دانشگاه‌۱۶ –
رحیم‌ ستاری

چشم

۸۵۴۷۷۷۰

چمران – ‌۳راه‌جم‌
محمدرضا صداقت‌

چشم

۸۴۳۳۳۵۰

پرستار ۱ –
عباس‌ شجاعی

جراح چشم

۸۴۴۵۹۸۲

احمدآباد – مقابل ‌محتشمی
عباس‌ شجاعی

جراح چشم

۸۵۱۴۱۳۴

چمران – مق‌۳راه‌جم‌ساختمان‌اطبا
حسین‌ صحی زاده‌

چشم

۲۲۵۵۳۵۵

امام‌رضا –
علی کاظمی

چشم

۸۴۰۶۹۵۲

احمدآباد – اول‌پرستار
امان‌اله‌ کریمی

چشم

۶۰۵۱۳۹۵

آزادشهر – امامت‌۷ ساختمان‌کاکتوس‌
فاطمه‌ قهرمانی

چشم

۸۴۱۶۴۳۶

احمدآباد – ‌ابومسلم‌
کاظم‌ قاجاری

چشم

۸۴۳۷۳۲۶

احمدآباد – بعدخ‌قائم‌
محمد عابدینی

جراح چشم

۸۴۰۴۲۲۵

پرستار۱ –
مرتضی عدالت‌

چشم

۸۴۰۲۲۹۳

احمدآباد – ساختمان‌۴۴
غلامرضا عشقی شرق‌

چشم

۸۴۰۰۴۴۴

احمدآباد – ‌محتشمی
عباس‌ عظیمی

چشم

۸۴۱۹۱۸۱

خیام‌۹ –
ابوالقاسم‌ فلسفی

چشم

۸۵۴۱۴۶۹

امام‌ رضا – میدان بیمارستان
جهانگیر فرخ‌

چشم

۸۵۴۹۳۲۲

کوهسنگی – اسدی ۶
محمد فرشچی

چشم

۸۵۴۳۶۷۰

ابن‌سینا –
احمد مولایی

گوش،حلق وبینی

۷۶۸۴۸۲۸

‌سجاد –
یحیی نوروزبیگی

گوش،حلق وبینی

۷۶۸۰۷۳۱

‌سجاد – نبش‌هدایت‌
حسن‌ ناهیدی

گوش،حلق وبینی

۸۴۳۲۳۲۴

دکترا – مقابل‌بهشت‌
مهدی پورصادق

گوش،حلق وبینی

۸۴۱۸۴۸۴

احمدآباد – عارف ۵
نعمت‌ اله‌ مختاری

گوش،حلق وبینی

۸۵۹۵۵۷۵

چمران‌ –
سیدمرتضی میرصالحی

گوش،حلق وبینی

۲۲۵۷۸۵۲

چمران‌ – جنب‌ شهروروستا
بهروز آزادگان

گوش،حلق وبینی

۸۴۰۳۴۵۱

احمدآباد – ابتدای عارف
محمود مصدق‌

گوش،حلق وبینی

۸۵۴۳۱۱۵

باهنر –
محمدرضا لشگری

گوش،حلق وبینی

۸۵۴۱۷۹۱

ابن‌سینا۱ –
امیر لطف‌ علی زاده

گوش،حلق وبینی

۸۴۳۴۱۵۱

احمدآباد – اول‌قائم‌
مسعود نقیب‌ زاده‌

گوش،حلق وبینی

۸۴۱۶۶۹۹

دکترا – ساختمان‌پزشکان‌
محمد نعیمی

گوش،حلق وبینی

۸۴۲۹۳۳۹

احمدآباد – ‌عارف‌
سعید امامی

گوش،حلق وبینی

۸۵۱۷۸۰۸

دانشگاه – ساختمان ساسان
بهروز ابراهیمی

گوش،حلق وبینی

۸۵۴۳۳۶۵

ابن‌سینا – ساختمان‌اطبا
یوسف اسکندری

گوش،حلق وبینی

۲۲۲۲۵۱۲

نواب صفوی – ابتدا
یوسف‌ اسکندری

گوش،حلق وبینی

۳۶۴۳۵۱۲

نواب‌صفوی –
غلامرضا ذبیحی

گوش،حلق وبینی

۶۰۴۹۶۲۱

آزادشهر – امامت‌۵
علی باقرزاده‌

گوش،حلق وبینی

۸۴۱۶۶۱۶

دانشگاه‌ – بعدچ‌ دکترا
مهدی بزازی

گوش،حلق وبینی

۸۴۱۵۴۶۲

احمدآباد – ابتدای خیابان
تقی دوگانی

گوش،حلق وبینی

۸۵۹۳۴۲۹

چمران‌۱۱ –
حبیب‌اله‌ دانشور

گوش،حلق وبینی

۸۴۲۸۵۹۹

احمدآباد – اول‌عارف‌
سیروس خادم معارف

گوش،حلق وبینی

۸۴۰۵۹۸۰

احمدآباد – ساختمان ۴۴
سیروس‌ خادم‌ معارف‌

گوش،حلق وبینی

۸۴۰۳۶۶۹

احمدآباد – ساختمان‌۴۴
محمدرضا خادملو

گوش،حلق وبینی

۸۴۲۵۵۶۸

احمدآباد – ساختمان‌عطار
محسن دادمهر

گوش،حلق وبینی

۸۵۹۴۹۹۸

چمران – ساختمان‌پزشکان‌
مهدی درخشان‌

گوش،حلق وبینی

۶۰۴۲۶۸۶

‌عباسی۱۹ –
جعفر حس زاده

گوش،حلق وبینی

۸۵۴۳۵۶۵

گلستان – ساختمان گلستان
جعفر حسن‌ زاده‌

گوش،حلق وبینی

۸۵۴۳۵۶۵

گلستان‌ –
عباس راشد

گوش،حلق وبینی

۸۴۰۹۶۳۸

احمدآباد – عارف
محمدباقر رضینی

گوش،حلق وبینی

۸۴۱۰۰۷۳

احمدآباد – ابتدا
علی سهبانی باقرزاده

گوش،حلق وبینی

۸۴۱۶۶۱۶

دانشگاه – ابتدای کفایی
احمد شاهین فر

گوش،حلق وبینی

۲۲۲۳۳۰۰

خسروی – بیمارستان شاهین فر
محمود صداقتی نیا

گوش،حلق وبینی

۲۲۲۳۵۹۷

خاکی – بیمارستان سینا
محمد صداقتی نیا

گوش،حلق وبینی

۲۲۲۳۵۹۷

مدرس‌ – بالای داروخانه رضا
سید مسعود شریفی دولویی

گوش،حلق وبینی

۸۴۳۳۲۸۲

احمدآباد – ابتدا
محمدمهدی شفاعی

گوش،حلق وبینی

۸۴۳۵۰۶۰

احمدآباد –
اسداله‌ کیافر

گوش،حلق وبینی

۸۴۱۴۵۲۳

احمدآباد – ‌بهشت‌۲
محمدمهدی قاسمی

گوش،حلق وبینی

۸۴۲۱۶۱۶

احمدآباد – مقابل‌بیمارستان گوهرشا
ساسان‌ عین‌ القضاتی

گوش،حلق وبینی

۸۴۱۷۲۳۳

احمدآباد – ‌پرستار۱
محمود فتوحی

گوش،حلق وبینی

۷۲۵۱۱۹۹

‌توحید – میدان
علیرضا فخروی

گوش،حلق وبینی

۲۲۵۹۳۳۷

مدرس – جنب دادگستری
علیرضا فریدحسینی

گوش،حلق وبینی

۲۲۵۹۵۶۵

چمران‌ –
فاطمه‌ موسوی

پوست

۸۶۱۶۸۲۷

نبش‌سامانیه‌ –
مسعود ملکی

پوست

۸۴۴۵۵۴۱

احمدآباد – پرستار۱
مرضیه‌ محروقان‌

پوست

۸۴۰۶۶۶۹

احمدآباد – ساختمان‌۴۴
کاظم‌ مستوفی

پوست

۸۴۲۴۴۶۶

احمدآباد – ‌عارف‌
ثریا نصرتیان‌

پوست

۷۶۸۹۶۰۰

‌خیام‌ – چهارراه
جواد نقدیانی

پوست

۸۵۴۸۴۹۶

ابن‌سینا – ساختمان‌ اطبا
علیرضا انطیقه چیان

پوست

۸۵۹۰۳۱۱

ابن سینا – ساختمان اطبا
آذر اخوان‌

پوست

۷۶۱۱۳۳۷

بل‌سجاد – خ‌مینا
سهیلا اشراقی

پوست

۸۴۱۴۵۲۴

دکترا – مقابل‌البسکو
ثریا اکرام نصرتیان

پوست

۷۶۱۷۱۸۱

سجاد – چهارراه خیام
محمود بلورساز

پوست

۸۴۳۳۷۰۰

دانشگاه‌ –
محمد بلورساز مشهدی

پوست

۸۴۳۳۷۰۰

دانشگاه – بین دکتری و کفایی
فرحناز ثمره‌ محمدیان‌

پوست

۸۴۰۹۶۵۱

احمدآباد – عارف‌۲
عباس‌ تقوی رضوی زاده‌

پوست

۸۴۰۴۹۲۹

راهنمایی –
حسین‌ خلیلی

پوست

۸۵۹۶۸۶۸

‌گلستان‌ –
زهره‌ جاویدی

پوست

۸۴۴۵۵۰۹

راهنمایی ۱۰ –
زری جاویدی

پوست

۸۴۳۲۳۲۴

دکترا – مقابل‌بهشت‌
غلامرضا خزاعی

پوست

۸۵۹۱۰۶۳

چمران – ‌۳راه‌جم‌
سیدحسن‌ حسینی

پوست

۸۵۴۴۲۸۹

کوهسنگی۶ –
مهدی حسینی خواه‌

پوست

۸۴۳۴۲۰۰

احمدآباد –
محمدتقی رادپور

پوست

۸۵۴۱۴۱۴

ابن‌سینا –
عباس‌ رضوی زاده

پوست

۸۴۰۴۹۲۹

راهنمایی – مقابل‌مسجدولیعصر
سیمین‌ طلایی

پوست

۸۴۲۶۳۶۶

احمدآباد – نبش‌عارف‌
نسرین‌ سالاری

پوست

۸۴۰۵۸۰۸

احمدآباد – خ‌محتشمی
یداله‌ ساکت‌

پوست

۲۲۲۶۰۲۰

جنت‌ –
یداله‌ ساکت‌

پوست

۸۴۰۵۶۶۷

سناباد –
مریم‌ زینال‌ پور

پوست

۸۵۱۳۹۴۱

چمران‌۱۵ – مجتمع شفا
فضل‌ اله‌ صدر

پوست

۸۴۳۱۳۳۳

سناباد – چ‌بنفشه‌
فخرالزمان پزشک پور

پوست

۶۰۴۹۳۷۰

دانشگاه – ابتدای کفایی
کامران‌ قریشی الحسینی

پوست

۷۶۳۲۵۵۵

بهار –
سرور فامیلی

پوست

۸۴۲۸۷۶۴

احمدآباد – ‌محتشمی۱
زهرا فاضل‌

پوست

۸۴۳۱۳۳۳

سناباد – ‌بنفشه‌
محمدحسن فتح اله زاده

پوست

۳۸۴۴۸۹۳۰

مشهد – خ احمد آباد – روبروی بیمارستان قائم ساختمان مروارید
رابعه‌ فیضی

پوست

۸۴۴۵۶۹۶

احمدآباد – عارف‌۱
محمدحسن‌ آموزگار

جراح عمومی

۸۴۳۲۴۲۶

احمدآباد – بهشت‌۱
محمدعلی نوازی

جراح عمومی

۸۵۹۳۸۱۱

پاسداران‌ –
بهروز هوشمند

جراح عمومی

۶۰۵۳۹۶۲

میلاد۵ –
کاظم‌ موسوی

جراح عمومی

۸۴۱۵۴۵۵

دانشگاه – اول‌کفایی
محمدرضا آذرپژوه

جراح عمومی

۲۲۲۱۳۳۱

سرخس – ابتدای کوی کارگران
وهاب‌ زاده‌

جراح عمومی

۸۴۱۹۰۷۴

احمدآباد –
بهمن‌ مترجم‌

جراح عمومی

۸۴۱۰۵۵۵

احمدآباد – نبش‌ابونصر
محمدتقی نگین‌ تاج‌

جراح کلیه‌ ومجاری ادراری

۸۴۱۱۲۸۲

احمدآباد –
فخرالدین‌ محلاتی

جراح عمومی

۸۴۲۳۷۷۲

احمدآباد – ‌محتشمی۱
خسرو آروند

جراح عمومی

۶۰۵۵۰۶۲

وکیل‌آباد – ابتدایمدرس‌
خسرو آروند

جراح عمومی

۸۵۹۰۲۰۲

پاسداران –
حسین‌ معمار

جراح عمومی

۸۴۳۸۰۷۷

احمدآباد –
محمدعلی معینی

جراح عمومی

۸۴۲۴۰۶۴

سناباد –
داریوش ابراهیمی

جراح عمومی

۸۵۴۴۳۱۵

خاکی – بیمارستان سینا
داریوش‌ ابراهیمی

جراح عمومی

۸۵۴۸۶۶۶

باهنر – بیمارستان سینا
احمد اصفهانی زاده

جراح عمومی

۸۴۳۱۶۱۶

احمدآباد – بهشت
محمدابراهیم اکبری

جراح عمومی

۸۴۲۹۰۷۲

احمدآباد – ساختمان ۴۴
محمدرضا اعتضادی

جراح عمومی

۸۴۱۰۶۶۵

خواجه ربیع – چهارراه
محمد توسلی

جراح عمومی

۸۵۴۶۰۶۲

گلستان‌ – مجتمع‌ پزشکان‌
علیرضا توسلی

جراح عمومی

۸۴۳۴۹۰۲

‌پرستار۱ –
عبدالحسین‌ توکلی زاده‌

جراح عمومی

۸۴۱۰۲۴۴

پاستور –
بهروز ثابتی

جراح عمومی

۲۷۰۸۳۷۱

طبرسی – چهارراه برق
محمدجواد بجدی

جراح عمومی

۶۰۴۴۷۶۶

آزادشهر – دک‌
عباس تجدد

جراح عمومی

۸۴۰۸۵۴۵

احمدآباد – سی متری دوم
حفیظاله‌ بصیر

جراح عمومی

۸۴۲۵۵۱۵

احمدآباد – ساختمان‌سهندزری
ناصر دلیلی

جراح عمومی

۸۴۲۰۰۱۵

احمدآباد – عارف‌
مهدی جمعه‌ زاده‌

جراح عمومی

۸۴۴۶۰۸۰

پرستار۱ –
منصور دارابی

جراح عمومی

۸۴۳۲۱۲۲

دکترا – مقابل‌بهشت‌
محمدرضا دارابی

جراح عمومی

۸۵۴۹۷۴۹

چمران – جم‌ساختمان‌ پزشکان‌
سیدمحمدمجتبی دستغیب‌

جراح عمومی

۸۴۳۰۷۱۰

دانشگاه‌ – جنب‌کفایی
سیدضیا حقی

جراح عمومی

۸۴۳۶۸۶۵

دکترا – بعدحس‌-نصرت‌
پرویز رئوفیان‌

جراح عمومی

۸۴۲۵۳۵۱

احمدآباد – خ‌محتشمی
غلامحسین‌ روان‌ خواه‌ مقدم‌

جراح عمومی

۸۴۳۲۷۷۷

احمدآباد –
علی روحانی

جراح عمومی

۸۴۳۵۵۶۱

آبکوه‌ – چ‌ارم‌
حسن‌ راوری

جراح عمومی

۸۴۳۱۰۹۹

احمدآباد – پرستار
محمدتقی رجبی مشهدی

جراح عمومی

۸۵۴۶۶۱۱

ابن‌سینا۱ – ساختمان‌ پزشکان
محمد رحیمی

جراح عمومی

۸۴۳۳۶۵۲

احمدآباد – ساختمان‌۷۷
علی زمانیان‌ روحانی

جراح عمومی

۸۴۳۵۵۶۱

آبکوه‌ –
ناصر سنجرموسوی

جراح عمومی

۸۴۲۱۳۷۱

بولوار ‌تلویزیون‌ –
خسرو شایان‌

جراح ارتوپد

۸۴۰۴۹۳۱

احمدآباد – عارف‌۲
حسین‌ شباهنگ‌

جراح عمومی

۸۴۰۳۲۵۱

احمدآباد – خ‌ عارف‌۵
ابراهیم‌ صیادپورزنجانی

جراح عمومی

۸۴۱۶۴۴۴

احمدآباد – ساختمان‌آینه‌چی
محمدصادق‌ صدری زاده‌

جراح عمومی

۲۲۲۵۲۴۰

شیرازی – ملک‌
نوشین کاوسی

جراح عمومی

۸۸۲۱۰۵۲

وکیل آباد – سامانیه
محمد قائمی

جراح عمومی

۸۵۹۲۰۵۴

چمران‌‌ – ۳راه‌جم
مرتضی علایی

جراح عمومی

۸۵۴۷۲۸۴

باهنر – ساختمان‌شهسوار
ناصر علی زاده‌

جراح عمومی

۷۲۵۴۲۴۱

کاشانی – خ‌رضوینو
پرویز عامریون‌

جراح پلاستیک

۸۴۰۵۸۰۸

احمدآباد – ‌محتشمی
علی غیور

جراح عمومی

۸۴۰۳۳۲۷

احمدآباد – ‌ابوذر۸
جعفر فلاطونی

جراح عمومی

۷۲۷۱۳۴۱

میدان ‌توحید –
سیدحسن‌ فاطمی

جراح عمومی

۸۵۴۱۸۴۴

امام‌رضا۵ –
محمد فرجی

جراح مغز و اعصاب

۸۴۰۸۰۴۰

احمدآباد – اول‌خیابان‌پرستار
احمد فرزاد

جراح عمومی

۸۴۲۴۴۶۱

احمدآباد – ‌پرستار
مرضیه‌ مهاجری

زنان و زایمان

۸۴۳۷۸۹۴

احمدآباد – ‌قائم‌۱
مهدی مهدوی

زنان و زایمان

۸۴۳۴۷۰۵

احمدآباد – ساختمان‌۸۵
عطیه‌ منصوری

زنان و زایمان

۸۴۲۷۴۶۹

احمدآباد – ساختمان‌۴۴
رضا نایبی

زنان و زایمان

۸۴۳۳۳۲۶

احمدآباد – ساختمان‌ذبیحی
طاهره‌ هاشمی

زنان و زایمان

۸۴۲۶۲۴۵

احمدآباد –
فاطمه‌ هاشمیان‌

زنان و زایمان

۸۴۴۶۱۵۱

احمدآباد – بعد۳راه‌راهنمایی
نسرین‌ آذری متین‌

زنان و زایمان

۸۴۳۹۶۰۴

احمدآباد – نبش‌قائم‌ساختما
حسین‌ واحد

زنان و زایمان

۸۴۲۳۶۳۳

احمدآباد – اول‌پرستار
منیره‌ پورجواد

زنان و زایمان

۸۴۰۴۸۷۶

احمدآباد – خ‌کلاهدوز۸
محمود متقی

زنان و زایمان

۸۴۲۳۵۹۸

بهشتی – میدان ‌کوشه‌ای
صدیقه‌ آیتی

زنان و زایمان

۸۴۳۹۱۳۷

احمدآباد –
پرویز میبدی

زنان و زایمان

۸۴۱۷۶۳۴

احمدآباد – ‌پاستور۱۲
حسین‌ محرری

زنان و زایمان

۷۲۵۶۲۳۸

‌قرنی – مقابل‌ م‌بار
حسین‌ محرری

زنان و زایمان

۸۴۳۴۶۴۱

آخردکترا –
میترا نجف‌ زاده‌

زنان و زایمان

۸۴۳۱۲۲۱

سناباد – ۵راه خ‌اعتمادی
پوراندخت‌ مروارید

زنان و زایمان

۷۲۷۵۴۲۵

میدان ‌توحید –
حسین‌ مرندی

زنان و زایمان

۸۵۹۱۳۹۱

دانشگاه۱۶‌ – ساختمان‌۹۹۹
هادی آریامنش

زنان و زایمان

۷۶۸۶۶۴۱

سجاد – چهارراه بهار
نسرین‌ گلشنی

زنان و زایمان

۸۴۰۱۴۱۶

احمدآباد – ‌رضا۱۲
غلامحسین‌ نصیرایی(فروغ‌)

زنان و زایمان

۸۴۰۱۰۹۵

احمدآباد – ‌رضا
عباس‌ مشرف‌ رضوی

زنان و زایمان

۲۲۲۶۲۸۱

جنت‌۳ –
پرویز معتکف‌

زنان و زایمان

۲۲۲۶۵۴۵

مدرس‌ – بالای داروخانه رضا
عبدالصمد امینیان

زنان و زایمان

۲۲۲۵۳۵۴

جنت – پلاک ۱۶
فریده‌ انصاری

زنان و زایمان

۸۴۴۶۰۴۵

سناباد۲۲ –
مهین ادهمی مقدم

زنان و زایمان

۸۴۲۴۹۹۲

احمدآباد – شهید فلاحی
خلیل اخوان

زنان و زایمان

۸۵۴۱۸۲۳

ضد – بین فلکه و عدل خمینی
خلیل‌ اخوان‌

زنان و زایمان

۸۵۹۹۹۳۱

خرمشهر – ۱۰مهتاب‌
حسین احمری مقدم

زنان و زایمان

۸۴۱۸۱۲۹

احمدآباد – بهشت
غلامحسِین ارندی

زنان و زایمان

۸۴۲۸۸۴۰

احمدآباد – اول محتشمی
اکبر اسدیان

زنان و زایمان

کوی کارگران –
هما اسکوئیان‌

زنان و زایمان

۸۶۱۷۶۰۷

سامانیه‌ –
نسرین‌ بهلول‌

زنان و زایمان

۸۴۲۲۷۷۵

احمدآباد – نبش‌عدالت‌۱
احمد بهاری

زنان و زایمان

۸۵۹۱۲۴۲

چمران‌ –
احمد بهاری کاشانی

زنان و زایمان

۲۲۲۲۸۰۴

جم – جنب بیمارستان آریا
فاطمه‌ توسلی

زنان و زایمان

۸۴۱۱۹۹۶

پاستور۴ –
مهدی توکلی زاده‌

زنان و زایمان

۸۴۱۰۲۴۵

پاستور –
رضا توکلی زاده‌

زنان و زایمان

۸۴۱۰۲۳۳

پاستور –
حسین‌ بهروان‌ فر

زنان و زایمان

۸۵۹۳۹۹۴

چمران – جم‌ساختمان‌پزشکان‌جم‌
حشمت الله بهرامی

زنان و زایمان

۸۴۱۶۰۰۱

دانشگاه – خیابان اسرار
محمدناصر تیمورزاده‌

زنان و زایمان

۸۴۲۹۰۹۸

احمدآباد – خ‌محتشمی
زهره‌ بیدار

زنان و زایمان

۶۶۲۱۰۱۵

شهرک‌ لشگر – فلاحی۳
سهیلا بخشی

زنان و زایمان

۸۵۱۲۴۲۵

‌چمران‌ – ساختمان‌شفا
مریم‌ برهانی

زنان و زایمان

۸۴۳۳۸۹۲

سناباد –
عالیه‌ ترابی زاده‌

زنان و زایمان

۸۵۴۲۶۲۷

کوهسنگی۴ –
نبی اله‌ ترجمان‌

زنان و زایمان

۸۴۰۹۶۹۳

احمدآباد – ساختمان‌۴۴
مهدی ترک‌ زاده‌

زنان و زایمان

۸۴۰۸۳۹۷

سناباد – مقابل‌انتقال‌ خون‌
پروین‌ تکلو

زنان و زایمان

۷۶۱۵۵۷۶

‌خیام – ‌خ‌گلایل‌
نفیسه‌ ثقفی

زنان و زایمان

۸۴۰۲۷۶۷

احمدآباد – خ‌پرستار۱
منیره‌ جهانیان‌

زنان و زایمان

۸۵۴۴۳۶۵

ابن‌سینا۱ –
سیده فاطمه جودی

زنان و زایمان

۶۰۵۶۹۵۲

آزادشهر – چهارراه میلاد جنب بیمه آسیا
زهره‌ یوسفی

زنان و زایمان

۸۵۴۱۴۲۳

دانشگاه‌۱۶ –
محمود جاودانی

زنان و زایمان

۸۴۱۶۰۴۲

احمدآباد – ساختمان‌۷۳
ملیحه‌ خالصه‌

زنان و زایمان

۲۲۵۴۵۳۴

خواجه‌ربیع‌ – نبش‌ امیرآبا
نیره‌ خادم‌

زنان و زایمان

۸۴۰۱۶۷۴

احمدآباد –
یحیی حدادی

زنان و زایمان

۸۴۰۰۷۰۵

احمدآباد – بین‌عدالت‌ومحتش‌
علی جراح‌ نژاد

زنان و زایمان

۸۵۹۴۹۹۲

رازیشرقی –
زهره‌ خزاعی

زنان و زایمان

۸۴۱۰۱۲۵

پرستار۱ –
مهدی یغمایی

زنان و زایمان

۸۴۱۰۰۴۱

احمدآباد – ‌پاستور۲
سیدحسن‌ جعفریان‌

زنان و زایمان

۲۲۵۲۲۵۵

مدرس – ‌ساختمان‌۱۲
حوریه‌ جعفرزاده‌ اصفهانی

زنان و زایمان

۸۴۲۴۹۵۴

عارف‌۲ –
عبدالوهاب‌ پرتوی

زنان و زایمان

۸۵۴۳۲۲۶

چمران‌۱۱ –
محسن‌ رجبیون‌

زنان و زایمان

۸۵۴۲۸۰۸

گلستان‌ –
احمد رحیمی

زنان و زایمان

۷۶۸۶۶۸۷

‌سجاد – ساختمان‌۴۴۴
روح‌ انگیز رحیمی

زنان و زایمان

۸۴۳۲۶۷۲

احمدآباد – خ‌پاستور۴
محسن‌ رکن‌

زنان و زایمان

۸۵۴۵۹۹۲

ابن‌سینا – ساختمان‌اطبا
ابوالقاسم‌ سنایی

زنان و زایمان

۸۴۱۰۸۹۴

احمدآباد – جنب‌بیگوهرشاد
منوچهر صادقی

زنان و زایمان

۸۴۱۴۱۱۱

کویدکترا – مقابل‌بهشت‌
ماهره‌ سازگاراردبیلی

زنان و زایمان

۶۰۵۵۰۶۲

وکیل‌آباد –
بتول‌ ساعدی

زنان و زایمان

۶۰۴۵۱۹۳

زیباشهر۷ –
شهناز شیبانی

زنان و زایمان

۸۴۲۵۰۹۰

احمدآباد – ‌عارف‌
پرویز طیبیمیبدی

زنان و زایمان

۸۴۱۸۰۳۲

‌دکترا – چهارراه
مصطفی سیف‌

زنان و زایمان

۸۴۲۵۵۵۰

احمدآباد – ساختمان‌۴۴
سیداحمد شریف‌

زنان و زایمان

۸۴۳۲۱۳۱

ابن‌سینا – جنب‌البسکو
فاطمه‌ شریفیان‌

زنان و زایمان

۸۴۰۸۲۰۹

احمدآباد – ‌پرستار
ایرج‌ کچویی

زنان و زایمان

۸۴۱۴۵۲۴

سناباد – مقابل‌البسکو
صغری کبیری

زنان و زایمان

۷۸۵۴۱۲۵

امام خمینی – بصیر
زهرا کبریایی

زنان و زایمان

۸۴۱۶۴۷۸

احمدآباد – نبش قائم‌
سیما کدخدایان‌

زنان و زایمان

۸۴۱۶۶۹۹

دکترا – ساختمان‌پزشکان‌
عباس‌ قهرمانی

زنان و زایمان

۸۴۰۲۰۹۸

احمدآباد – ‌قائم‌۵
عصمت‌ قربانی

زنان و زایمان

۸۴۳۰۰۳۱

احمدآباد –
پریدخت‌ علوی

زنان و زایمان

۸۴۱۰۵۵۵

احمدآباد – نبش‌ابونصر
سیدهاشم‌ علمی

زنان و زایمان

۸۴۲۴۰۴۴

راهنمایی۶ –
سیدهاشم‌ علمی

زنان و زایمان

۸۴۲۹۷۳۹

راهنمایی۶ –
محمدتقی عالم‌ زاده‌

زنان و زایمان

۸۵۴۴۴۹۰

امام‌خمینی – ‌بعدم‌ ۱۰دی
فاطمه‌ عالمی پور

زنان و زایمان

۲۷۳۷۱۶۹

طلاب‌ – نبش‌خ‌۲
سیدرحیم‌ عادل‌ برخوردار

زنان و زایمان

۸۶۸۰۴۴۰

وکیل آباد – ۳راه‌زندان‌خ‌تربیت‌
هوشنگ‌ عتیقی

زنان و زایمان

۸۴۲۵۵۵۵

کوهسنگی – ‌غفاری
محبوبه‌ غرویان‌

زنان و زایمان

۸۴۳۴۵۴۱

احمدآباد – پرستار۱
نرگس‌ عرفانیان‌

زنان و زایمان

۲۷۲۳۴۵۹

بین‌ چ‌برق‌وسیلو –
حسن‌ عسگری

زنان و زایمان

۷۶۸۸۴۸۰

سجاد – ‌بزرگمهر
منصوره‌ غفرانی

زنان و زایمان

۸۴۱۸۱۸۷

م‌احمدآباد – جنب‌مخابرات‌
حبیب‌ اله‌ فیوضی

زنان و زایمان

۷۶۱۷۲۷۶

فلسطین‌۱۸ –
بهجت‌ فیروزی

زنان و زایمان

۸۴۲۸۳۲۹

محتشمی۲ –
غلامحسین‌ فروغ‌

زنان و زایمان

۸۴۰۱۰۹۵

احمدآباد – رضا
گیتا فکوربیات‌

زنان و زایمان

۸۴۱۷۱۷۴

سناباد – جنب‌داروخانه‌
مهاجری مقدم‌

قلب

۸۵۴۹۰۰۰

ابن‌سینا – ساختمان‌اطبا
محمد ملکشی

قلب

۲۲۲۶۸۴۱

مدرس‌ – ساختمان‌۱۴
حسین‌ نادمی

قلب

۸۴۴۰۰۵۹

احمدآباد – ‌پرستار۳
ایرج‌ ناظم‌

قلب

۲۲۵۰۹۱۰

چمران‌ –
حمید رضا وحید جاجرمی

جراح و فوق تخصص قلب

۹۱۵۵۸۴۱۱۳۵

احمد اباد -ساختمان پزشکان –
سید محمد محمدی

قلب

۹۱۵۳۲۴۵۵۸۶

سجاد – بهار۵
محمد محمدی

قلب

۷۶۱۲۴۳۰

‌سجاد – بین‌بهاروخیام‌
اسداله‌ میرزایی

جراح و فوق تخصص قلب

۸۵۱۷۶۸۴

دانشگاه‌۱۶ – جنب برک‌
جواد لطفی

قلب

۸۴۱۶۴۳۶

‌احمدآباد – ک‌ابومسلم‌
جواد لطفی

قلب

۲۲۵۵۳۵۵

امام‌رضا –
محمدرضا ابوالفضلی

قلب

۷۶۸۶۷۸۱

فلسطین‌۸ –
علی اصغر بلوریان‌

قلب

۸۴۱۸۱۱۲

احمدآباد – خ‌عارف‌
محمد برادران‌ رحیمی

قلب

۲۲۵۱۷۱۳

جنت‌۷ – ساختمان‌۱۲۱
فروغ‌ جوادی

قلب

۸۴۲۰۶۴۳

احمدآباد – خ‌پرستار
ماشااله‌ دهقانی دشت‌ آبی

قلب

۸۵۹۹۹۲۳

کوهسنگی۴ –
اسداله‌ داوری

قلب

۸۵۴۳۱۴۲

ابن‌سینا۱ –
هاشم‌ دانش‌ ثانی

قلب

۸۵۹۸۲۲۲

چمران‌ – ۳راه‌جم‌ ساختمان‌۱۹
اصغر حاتمی

قلب

۸۴۱۸۱۱۱

احمدآباد – محتشمی
علی حاجی زاده‌

قلب

۲۲۲۲۷۰۲

‌وحدت‌ –
علی اصغر دادگر

قلب

۸۴۳۱۱۶۷

احمدآباد – کلاهدوز۸
علیرضا حیدری بکاولی

قلب

۸۴۱۸۲۳۱

پرستار –
منصور حسین‌ زاده‌ اردبیلی

قلب

۸۵۴۹۶۶۶

ابن‌سینا – ساختمان‌اطبا
احمد حسینی

قلب

۸۵۹۱۲۹۹

دانشگاه‌۱۶ – ساختمان‌۹۹۹
بهروز روحانی

قلب

۸۵۹۴۲۵۵

‌ضد – میدان
منوچهر رادپور

قلب

۸۴۳۳۳۲۹

دانشگاه‌ – اول‌کفایی
جواد رادفر

قلب

۸۴۲۰۲۵۲

احمدآباد –
جواد رضائی

قلب

۶۰۵۸۶۶۰

آزادشهر – نبش چهارراه میلاد
عباس‌علی رفیق‌ دوست‌

قلب

۸۵۹۵۴۵۳

دانشگاه‌۱۶ –
اکبر رفیعی تبریزی

قلب

۸۴۱۰۹۱۰

کویدکترا –
مهرداد صادقی اردوبادی

قلب

۸۴۰۸۱۹۰

احمدآباد – پرستار۱
شبستری

قلب

۸۵۱۵۵۳۷

م‌بیمارستان‌امام‌رضا(ع‌) –
سیداحمد سررشته‌ دار

قلب

۸۴۲۳۳۵۴

احمدآباد – خ‌محتشمی
فضل‌ اله‌ عادلی

قلب

۲۷۰۸۱۴۸

‌برق – ‌شیخ‌صدوق‌
مهدی فلاطونی

قلب

۸۴۱۳۳۵۵

کویدکترا –
هدایت‌ فاتحی

قلب

۸۵۴۷۸۲۹

چمران‌ – ساختمان‌پزشکان‌
محمد فاضلی

قلب

۸۴۱۴۴۹۹

کویدکترا –
محمد فاضلی

قلب

۸۵۹۱۲۱۲

چمران‌ – ساختمان‌شفا
ابوالحسن‌ فیض‌

قلب

۸۴۰۱۷۱۰

سلمان‌فارسی –
هوشنگ‌ فروهر

قلب

۲۲۲۹۰۰۹

مدرس‌ – بالای داروخانه رضا
شوکت‌ اله‌ مهاجرزاده‌

ارتوپدی

۸۴۴۵۱۴۸

احمدآباد –
بهروز ناصری

ارتوپدی

۸۴۲۴۵۴۶

احمدآباد – پرستار۱
هادی مخمل‌ باف‌

ارتوپدی

۸۴۱۱۵۱۰

احمدآباد – اول‌قائم‌
ابوالفضل‌ محمدی

ارتوپدی

۸۵۴۱۹۹۴

امام‌ رضا – میدان
عباس‌ مدرسی

ارتوپدی

۸۵۴۴۲۳۹

دانشگاه‌۱۶ – ساختمان‌۹۹۹
مصطفی نیکنام‌

ارتوپدی

۸۴۱۲۶۹۰

احمدآباد – مقابل‌بیمارستان قائم‌
سیدمهدی مظلومی

ارتوپدی

۸۵۴۰۰۰۹

چمران‌۱۱چ‌۱ –
محمد مظفری

ارتوپدی

۸۴۱۷۵۷۹

احمدآباد – ‌عارف‌۵
جعفر امینی

ارتوپدی

۸۵۴۱۹۹۱

چمران – چهارراه گلستان
جعفر امینی

ارتوپدی

۸۵۴۱۹۹۱

چمران‌ – چ‌گلستان‌
یوسف‌ اهرابی نژاد

ارتوپدی

۸۵۴۸۱۹۵

رازی – بیمارستان سینا
محمدرضا اجتماعی

ارتوپدی

۸۵۹۰۰۸۰

ابن سینا – ساختمان اطبا
محمدعلی اسلامی

ارتوپدی

۸۵۹۳۸۳۸

دانشگاه‌ – ساختمان‌ساسان‌
جواد افضلی

ارتوپدی

۲۲۵۹۱۵۹

سعدی۱۸ –
ناصر بلوریان‌

ارتوپدی

۸۵۹۸۰۵۶

چمران – ‌۳راه‌جم‌
مهدی بنایی

ارتوپدی

۲۲۲۹۹۶۶

دانشگاه – مقابل‌اسرار
محمود بهاری کاشانی

ارتوپدی

۸۵۹۸۹۳۴

ابن‌سینا – ساختمان‌اطبا
احمد بهداد

ارتوپدی

۸۵۴۶۶۶۶

جم – بیمارستان آریا
بیژن ثاقب طالبی

ارتوپدی

۳۱۰۳۲۵

نخریسی – جنب جهاد
فرشید باقری

ارتوپدی

۸۴۰۴۱۲۸

‌پرستار –
محمد حلاج مقدم

ارتوپدی

۸۵۹۰۸۶۰

امام رضا – فلکه بیمارستان
محمدجواد دلدار

ارتوپدی

۸۴۰۷۴۲۲

احمدآباد – اول‌قائم‌
محمدرضا داورنیا

ارتوپدی

۸۴۳۹۲۰۰

پاستور۲۲ –
اکبر حاج‌ صادقی

ارتوپدی

۸۵۱۷۶۱۸

ابن‌سینا۱ –
محمدرضا دارابی

ارتوپدی

۸۴۲۲۷۷۵

احمدآباد – نبش‌عدالت‌۱
حسن‌ حسن‌ زاده‌

ارتوپدی

۸۵۴۰۰۸۷

چمران‌ – ساختمان‌ پزشکان‌جم‌
حسن حسن زاده خیاط

ارتوپدی

۸۵۴۰۰۸۷

پاسداران – مقابل هتل جم
حسن‌ رحیمی

ارتوپدی

۸۴۱۷۶۳۶

کفایی۱ –
ابوالقاسم‌ رضایی

ارتوپدی

۷۶۲۲۶۴۲

سجاد – بین‌چ‌ خیام‌ وبهار
حسین‌ شاهوردیانی

ارتوپدی

۶۶۱۶۲۳۳

احمدآباد – ملاصدرا۳۸
بیژن‌ طالبی

ارتوپدی

۸۵۹۹۸۳۲

فدائیان‌اسلام‌ –
عباس‌ طالبیان‌

ارتوپدی

۸۴۱۴۴۳۳

‌احمدآباد – ساختمان‌ ۷۰
محمدرضا شاهرخی

ارتوپدی

۸۴۳۰۵۰۴

احمدآباد – پرستار۱_ ساختمان ۲۰
علیرضا سجادی

ارتوپدی

۸۴۳۳۱۱۷

احمدآباد – ساختمان‌سهندزری
علیرضا سجادی

ارتوپدی

۸۴۱۵۷۳۵

احمدآباد – ساختمان‌سهندزری
اقبال‌ صدری

ارتوپدی

۸۴۲۹۵۳۵

احمدآباد – ‌محتشمی
یوسف‌ سروری

ارتوپدی

۸۵۹۸۸۸۰

گلستان‌ – ساختمان‌گلستان‌
سیدرضا شریفی

ارتوپدی

۸۴۲۲۰۲۱

احمدآباد – ساختمان‌سهندزر
محمود شکیبانیا

ارتوپدی

۸۵۴۹۲۵۱

چمران‌۱۱ –
محمود کاشانی

ارتوپدی

۸۵۴۲۳۰۷

پاسداران‌ – ‌۳راه‌جم
محمدحسن‌ کیانوش‌

ارتوپدی

۷۶۱۳۱۷۱

سجاد – بعدچ‌خیام‌
موسی کیاوش‌

ارتوپدی

۸۴۲۲۳۷۵

احمدآباد – نبش‌عارف‌
محمد قره‌ داغی

ارتوپدی

۸۴۰۱۷۰۰

احمدآباد – ‌محتشمی
حسن‌ علی زاده‌

ارتوپدی

۸۴۴۵۷۰۴

احمدآباد – عارف‌۱
حسن‌ عرفانی

ارتوپدی

۸۴۳۳۲۱۹

احمدآباد – بین‌نشاط و ابونصر
عباس‌ نوریان‌

مغز و اعصاب

۸۴۳۸۴۶۵

احمدآباد – پرستار۱
محمدهاشم‌ محمودیان‌

مغز و اعصاب

۸۵۴۲۵۶۳

باهنر –
سیدعلی میلانی

مغز و اعصاب

۷۶۱۹۲۳۴

بولوار ‌فردوسی – خ‌ابن‌سیناشرقی
آخوندیان‌

مغز و اعصاب

۸۴۱۳۸۱۵

احمدآباد –
جلیل‌ مختاری

مغز و اعصاب

۲۲۲۹۴۶۵

مدرس‌ – بالای داروخانه رضا
علی میرزایی

مغز و اعصاب

۷۷۴۵۱۲۳

عارف – عارف ۱۰
کریم‌ نیکخواه‌

مغز و اعصاب

۸۴۱۶۶۵۵

دانشگاه – کفایی
حسین‌ مشهدی نژاد

مغز و اعصاب

۸۵۹۴۴۲۴

چمران‌۱۱ –
بهرام مطلق

مغز و اعصاب

۸۵۹۱۱۳۳

دانشگاه –
محمدرضا نقابیان‌

مغز و اعصاب

۲۲۵۴۳۳۳

‌چمران‌ – میدان ‌سعدی
حبیب‌اله‌ نعمتی

مغز و اعصاب

۸۵۹۹۲۰۰

‌ابن‌سینا – ساختمان‌پزشک‌
غلامرضا امیرشیبانی

مغز و اعصاب

۸۴۲۷۰۱۱

کوهسنگی – بیمارستان مهر
علی اصغر ابراهیمی

مغز و اعصاب

۸۴۳۸۹۶۶

احمدآباد – بهشت ۱ – پلاک ۹
علی اصغر ابراهیمی

مغز و اعصاب

۸۴۳۸۹۶۶

احمدآباد – بهشت‌۱
محمدرضا احصایی

مغز و اعصاب

۸۵۴۴۲۱۱

کوهسنگی – ‌اسدی۴
فرح‌ اشرف‌ زاده‌

مغز و اعصاب

۸۴۰۸۰۴۰

احمدآباد – خ‌پرستار
سعید اسکندری

مغز و اعصاب

۸۶۱۷۶۱۱

وکیل‌آباد۱۶ – بالایداروخانه‌
سعید اسکندری

مغز و اعصاب

۸۶۸۳۴۴۶

وکیل آباد – تربیت
محمدمهدی اعتمادی

مغز و اعصاب

۸۴۱۵۵۸۵

احمدآبادخ‌ – عارف‌۵
محمدرضا بهادرخان

مغز و اعصاب

۸۴۳۲۱۱۲

احمدآباد – قائم
محمدرضا تلافیان‌

مغز و اعصاب

۷۲۷۵۰۷۷

دانشگاه‌ – نبش‌ک‌شفق‌
فخرالدین‌ توکلی

مغز و اعصاب

۸۴۳۳۶۰۱

احمدآباد – پرستاروعدالت‌
غلامحسین بهروز

مغز و اعصاب

۸۴۴۸۰۷۰

احمدآباد – خیابان بهشت
بهرام‌ بهرامی

مغز و اعصاب

۸۵۹۱۱۳۳

دانشگاه‌۱۶ – ساختمان‌۹۹۹
علیرضا بیرجندی

مغز و اعصاب

۲۲۲۳۵۸۶

مدرس –
عزیزالله تقوی

مغز و اعصاب

۸۵۴۵۱۸۶

ابن سینا – ساختمان اطبا
عزیزاله‌ تقوی

مغز و اعصاب

۸۵۴۵۱۸۶

ابن‌سینا – ساختمان‌اطباض
سعید حائری مهنه‌

مغز و اعصاب

۸۴۲۲۷۰۶

بهشتی۲۵ –
رضا حائریان‌

مغز و اعصاب

۸۴۱۲۱۲۱

قائم‌ – نبش‌کفایی
عزیزاله‌ حاتمی

مغز و اعصاب

۸۴۰۸۸۰۹

سناباد – نبش‌آفرین‌
ابوالحسن‌ پیش‌ نماز

مغز و اعصاب

۸۵۴۹۲۹۰

ضد – دهم‌مهتاب‌
منیژه‌ شوکتی

مغز و اعصاب

۸۴۱۶۶۱۶

دانشگاه‌ – بعدچ‌ دکترا
حمید طوفانی

مغز و اعصاب

۸۴۰۱۸۹۵

احمدآباد – ‌محتشمی
سیدهاشم‌ سپهری

مغز و اعصاب

۸۴۳۳۸۹۲

سناباد –
سیدهاشم‌ سپهری

مغز و اعصاب

۸۵۱۵۱۶۵

میدان ‌ضد –
محمدرضا طالب‌

مغز و اعصاب

۸۴۴۴۹۸۶

احمدآباد – نبش‌پرستار
عبدالصالح‌ صالحی

مغز و اعصاب

۸۴۳۰۰۴۴

دانشگاه‌ – قبل‌کفایی
حسین‌ صالحیار

مغز و اعصاب

۸۴۱۲۱۰۰

‌احمدآباد – ک‌ابومسلم‌
عبدالحسین‌ طاهری

مغز و اعصاب

۸۴۳۷۰۱۰

‌دکترا – ابتدا
محمد شافعی

مغز و اعصاب

۸۵۹۱۶۰۷

دانشگاه‌ – ساختمان‌ساسان‌
سیدعلیرضا ضیایی

مغز و اعصاب

۸۵۹۵۱۲۸

چمران‌ – ساختمان‌پزشکان‌
رضا صدرنبوی

مغز و اعصاب

۸۴۱۵۵۴۷

سناباد – ساختمان‌۷۷
وحید سعادتیان‌

مغز و اعصاب

۸۴۳۹۸۶۶

احمدآباد – ۳راه‌راهنماییساختمان‌گل‌
جراح‌ صفایی

مغز و اعصاب

۸۴۳۵۳۶۳

احمدآباد –
حسن‌ کریمی

اعصاب فوق‌ تخصص‌ فلج‌ مغزی

۸۴۲۸۴۰۲

احمدآباد – ابوذر
قربان‌علی قلوبی

مغز و اعصاب

۲۷۳۹۹۳۳

گاز – چ‌۷
ادریس‌ علی خواه‌

مغز و اعصاب

۷۲۴۹۳۲۷

مطهری۱۳-۱۱ –
حمید عضدی نیا

مغز و اعصاب

۸۵۹۰۸۸۰

دانشگاه‌۱۶ –
عبداله‌ فرساد

مغز و اعصاب

۸۴۱۲۲۷۹

دکترا – آخرخ‌مسعود
رضا مهدوی

ارولوژی

۸۴۰۰۴۳۷

احمدآباد – ‌پرستار
جمشید محمدزاده‌

ارولوژی

۸۴۳۴۶۱۷

احمدآباد – ‌بهشت‌
محمدزاده‌ رضایی

ارولوژی

۸۴۲۸۸۶۶

احمدآباد – ‌پرستار۱
مهدی لطفی

ارولوژی

۸۴۱۷۱۳۳

دکترا –
بهمن‌ احتشام‌ راد

ارولوژی

۲۲۲۷۱۶۳

مدرس‌ – بالای داروخانه رضا
ابوالفضل‌ اقوامی

ارولوژی

۸۴۱۷۱۶۰

دکترا – ابن‌سینا
ایرج‌ افتخارشاهرودی

ارولوژی

۷۶۱۷۵۷۵

‌سجاد – نبش‌هدایت‌
وهاب بنکدار

ارولوژی

۲۲۵۶۵۱۱

چمران – ‌مقابل‌بنیادشهید
سید رحیم تقوی رضوی زاده

ارولوژی

۸۵۹۹۷۲۲

گلستان – ساختمان گلستان
رحیم‌ تقوی رضوی زاده‌

ارولوژی

۸۵۹۹۷۲۲

گلستان‌ – ساختمان‌گلستان‌
محمدامیر خمر

ارولوژی

۷۶۲۲۲۸۳

خیام‌ – بعدهدایت‌
علیرضا حاکمی برآبادی

ارولوژی

۸۴۰۴۶۸۳

احمدآباد – خیابان عارف
علی اصغر یارمحمدی

ارولوژی

۲۲۵۱۵۶۸

مدرس‌ – بالای داروخانه رضا
علیرضا حاکمی

ارولوژی

۸۴۰۴۶۸۳

احمدآباد – خ‌عارف‌
محمد خدابخشیان‌

ارولوژی

۸۴۱۷۰۹۱

احمدآباد – نبش‌بهشت‌
جمشید رشیدی

ارولوژی

۸۵۹۰۲۲۶

چمران – ساختمان‌شفا
علی شمسا

ارولوژی

۸۵۴۴۷۹۹

ابن‌سینا – ساختمان‌پزشکان‌
فریدون‌ شاملو

ارولوژی

۸۴۳۱۰۴۶

مطهریجنوبی –
داریوش سیروس

ارولوژی

۸۴۳۶۷۴۴

مطهری شمالی –
سید جعفر شریعت رضوی

ارولوژی

۸۴۲۸۱۵۳

احمدآباد – اول پرستار
امین‌ کدخدایان‌

ارولوژی

۸۵۴۴۵۴۶

گلستان‌ –
غلامرضا عباس‌ زاده‌

ارولوژی

۸۵۱۱۲۱۵

‌امام‌رضا – میدان
محمدباقر نورالهیان‌

داخلی

۸۵۹۰۱۲۲

امام‌خمینی – ‌ثبت‌
فریدون‌ مهدویان‌

داخلی

۸۵۴۵۵۹۵

رازی –
کریم‌ پورعماد

داخلی

۸۴۰۲۳۶۵

راهنمایی۱۶ –
رحمت‌ اله‌ مختاری

داخلی

۸۴۱۶۳۸۵

آبکوه‌ – ‌آفرین‌
علی مختاری فر

داخلی

۲۲۲۳۸۳۹

مدرس‌ – مجتمع تجاریمدرس‌
فرزین‌ مجیدفیاض‌

داخلی

۸۴۰۲۴۲۱

احمدآباد – ‌عدالت‌۱
سیروس‌ محسنی

داخلی

۶۶۲۱۱۲۴

قاسم‌آباد – چهارراه ‌ورزش‌
مهدی نجف‌ زاده‌

داخلی

۸۴۲۶۲۹۰

کوهسنگی – اسدی۲۰
هوشنگ‌ آرین‌

داخلی

۸۴۲۰۵۳۵

احمدآباد – خ‌ابوذر۳
ابراهیم‌ آریان‌

داخلی

۸۴۰۸۶۴۶

کوهسنگی – جنب‌ پاسگاه‌
ابراهیم‌ نعمت‌ پور

داخلی

۲۲۲۵۴۲۵

خسروی –
منوچهر معتکف‌

داخلی انگل شناس

۸۴۳۷۴۶۲

دانشگاه – میدان ‌شریعتی
هوشنگ‌ انوری

داخلی

۸۴۳۴۲۳۵

احمدآباد – ‌بهشت‌۱
حمید امیری

داخلی

۸۴۲۴۸۷۹

احمدآباد – خ‌رضا۱۶
غلامعلی انصاری

داخلی

۶۰۶۲۷۴۱

‌وکیل‌آباد – بین ‌سیدرضی و
سیدحسین‌ احمدی حسینی

داخلی

۸۵۹۲۰۵۱

‌دانشگاه‌ – ساختمان‌ساسان‌
عبدالرئوف‌ احراری

داخلی

۸۵۹۳۹۶۰

ابن‌سینا – ساختمان‌اطبا
احمد اربابی

داخلی

۸۵۹۷۶۶۷

جم‌ – ساختمان‌جم‌
رجب علی اصغری

داخلی

۸۵۴۱۵۱۵

بهار – فلکه برق، اول بهار
علیرضا اعتمادی

داخلی

۲۷۰۷۰۲۹

طلاب‌ – خ‌۳
فرهاد یاوری

داخلی

۸۴۲۴۳۷۱

احمدآباد – بعد رضا۱۶
محمدمهدی خراسانی

داخلی

۸۴۲۰۷۶۰

سجاد – نبش‌زنبق‌
احمد گیفانی

داخلی

۶۰۵۵۱۶۱

چهارراه عباسی –
سیدحسن‌ رضوی

داخلی

۸۶۷۵۰۱۲

‌وکیل‌آباد – خ‌ فراهانی۶
سنگ‌ چولی

داخلی

۸۴۱۷۰۰۶

بهشتی – م‌کوشه‌ای
حسن‌ شهبازی

داخلی تغذیه‌ ورژیم‌ غذایی

۲۲۲۶۱۳۴

میدان ‌شهدا –
علی سمیع‌ زاده‌

داخلی

۸۴۳۸۶۹۹

دانشگاه – میدان ‌شریعتی
علی شهرستانی

داخلی

۸۴۰۹۷۲۶

احمدآباد – ‌ابوذر
غلامعلی زارع‌

داخلی آلرژی

۲۲۱۲۵۹۹

مدرس‌ – بالایداروخانه رضا
عباس‌ شیردل‌

داخلی

۸۴۳۳۶۶۱

احمدآباد –
احمد شریعتی

داخلی

۷۲۵۵۶۴۵

خواجه‌ربیع‌۴۴ –
محمد شریف‌

داخلی

۸۴۰۰۵۰۰

احمدآباد – خ‌رضا۱۴-۱۲
محسن‌ شفیع‌ خراسانی

داخلی ترک‌ اعتیاد

۸۶۹۳۳۰۲

وکیل‌آباد – بولوار ‌دانشجو۱۴
حسین‌ کشوری

داخلی

۸۵۴۹۹۸۸

ابن‌سینا – ساختمان‌اطبا
حسین‌ عطایی

داخلی خون شناسی

۲۲۵۰۰۴۳

رجایی – شاهین‌فر
ابراهیم‌ عصارنیا

داخلی

۷۲۴۶۸۹۶

خواجه‌ربیع‌۴۸‌‌ – یعقوبی
ابوالقاسم‌ فنونی

داخلی

۶۰۵۶۷۲۲

آزادشهر – بولوار معلم‌
عباس‌ فومنی

داخلی

۶۰۵۳۳۲۲

آزادشهر – بعدمعلم‌۱۰
عباس‌ فیض‌ اله‌

داخلی

۲۷۳۶۶۱۸

طلاب‌ – ‌ابوذر۱۲
عبدالرحیم‌ فریدونی راد

داخلی

۷۲۴۸۶۵۰

توحید – روبرومسجدحیدری
زهره‌ موسوی

غدد

۸۵۹۱۱۳۳

دانشگاه‌۱۶ – ساختمان‌۹۹۹
رباب‌ ابوترابی

غدد

۸۴۱۴۲۳۸

احمدآباد – عارف‌۲
پرویز اظهری

غدد

۸۴۰۵۹۸۰

احمدآباد – ساختمان‌۴۴
محمدحسن‌ خزاعی

غدد

۸۴۲۶۰۹۹

احمدآباد – ملاصدرا
رضا رجبیان‌

غدد

۸۴۱۱۰۶۲

دانشگاه‌ – خ‌کفایی
نرگس‌ وثوق‌ گرایلی

اپتیومتریست

۷۲۷۵۵۵۰

میدان توحید –
سودابه‌ میرزایی

اپتیومتریست

۸۴۱۹۱۳۲

دانشگاه‌ – اول‌کفایی
جواد هرویان‌

اپتیومتریست

۸۴۲۹۹۶۶

احمدآباد – پرستار۱
نازنین‌ پاک‌ نهاد

اپتیومتریست

۸۴۱۸۲۳۱

پرستار۱ –
مجید ترابی

اپتیومتریست

۸۴۱۰۹۶۳

گلستان‌غربی –
جمشید خوش‌ دل‌

اپتیومتریست

۸۴۰۵۵۳۳

احمدآباد – خ‌محتشمی
محمدجواد خوش‌ سیما

اپتیومتریست

۸۵۴۲۸۶۵

گلستان‌ –
رمضان‌علی رحمتی

اپتیومتریست

۸۵۹۴۱۹۵

چمران – ۳راه‌جم‌ساختمان‌پزشکان‌جم‌
امیر رحیمیان‌ مشهد

اپتیومتریست

۷۶۸۴۱۲۶

سجاد – مقابل ‌میلاد
زهره‌ عمادزاده‌

اپتیومتریست

۸۴۳۸۶۰۶

دانشگاه – ‌دکتراساختمان‌ابن‌سینا
فریده‌ توتونیان‌

لیسانس مامایی

۷۲۴۴۲۹۲

خواجه‌ربیع‌ – خ‌خوش‌
راضیه‌ طلایی

لیسانس مامایی

۸۴۲۵۸۶۳

میدان ‌راهنمایی – قبل‌فلسطین‌
طاهره‌ قصیم‌

لیسانس مامایی

۸۴۰۳۵۷۹

احمدآباد – ‌رضا۲۰
عباس‌ خادم‌ ثامنی

آسیب شناسی

۸۵۴۸۸۰۰

رازی۱۰ –
سیدغلامرضا میرحسینی

داخلی ریه

۸۴۳۳۷۹۰

احمدآباد – ساختمان‌۸۵
علی آزرم‌

داخلی ریه

۲۲۲۴۴۴۸

مدرس‌ –
فریدون‌ پازند

داخلی ریه

۸۴۳۳۶۸۶

کویدکترا –
پرویز اصفهانی زاده‌

داخلی ریه

۸۴۰۶۰۲۴

کوهسنگی – ‌محتشمی۱۷
محمد توحیدی

داخلی ریه

۸۴۳۵۶۳۵

دکترا – چهارراه
اصغر رضایی

داخلی ریه

۷۶۲۳۸۰۰

فلسطین‌۱۸ –
مهدی کشمیری

داخلی ریه

۸۵۹۹۵۹۴

چمران – ‌۳راه‌جم‌
سیدجواد قریشی

داخلی ریه

۸۶۷۰۴۷۲

وکیل آباد – ‌۷تیر۱
داود عطاران‌

داخلی ریه

۸۴۴۰۳۰۳

محتشمی –
هاشم‌ مهدیزاده‌

داخلی قلب

۸۴۱۰۸۷۰

دانشگاه‌ – بعد چهارراه دکترا
جواد منصوری

داخلی قلب

۲۲۵۲۲۱۰

م‌شهدا – ساختمان‌۶۶
سیدحسن‌ هاشمیان‌

داخلی قلب

۸۵۹۱۴۴۰

ابن‌سینا –
حمید ولی زاده مقدم‌

داخلی قلب

۷۲۷۷۸۳۷

مطهری۴۴-۴۲ –
یوسف‌ اخوین‌

داخلی قلب

۷۶۸۶۸۷۸

سجاد – چ‌ بزرگمهر
محمد تفرشی

داخلی قلب

۷۶۸۲۱۰۷

سجاد – چ‌بزرگمهر
زهرا جهان‌ آرا

داخلی قلب

۸۵۴۲۵۸۳

سردادور – ک‌ارض‌اقدس‌
جواد رضایی

داخلی قلب

۶۰۵۸۶۶۰

زیباشهر۳ –
مهدی عمادزاده‌

داخلی قلب

۸۴۱۸۹۷۹

احمدآباد – ‌قائم‌
علیرضا عطاری

داخلی قلب

۶۰۵۴۰۶۷

آزادشهر – امامت‌۹
علیرضا عطاری

داخلی قلب

۸۴۱۴۸۸۴

ابن‌سینا – ساختمان‌۲۰۷
خسرو نوربخش‌

داخلی گوارش

۸۴۲۱۲۰۰

احمدآباد – نبش‌عارف‌
حسن‌ وثوقی نیا

داخلی گوارش

۸۴۳۹۲۱۹

کلاهدوز –
کاظم‌ امینی

داخلی گوارش

۸۵۴۰۲۱۲

ابن‌سینا – ساختمان‌اطبا
عباس‌ اسماعیل‌ زاده‌

داخلی گوارش

۸۵۹۴۷۸۴

‌چمران – ‌۳راه‌جم‌ساختمان‌شفا
سعید یزدچیان‌

داخلی گوارش

۸۴۱۴۰۰۵

دانشگاه‌ – قبل‌م‌ تقیآباد
احمد خسروی

داخلی گوارش

۸۴۰۷۴۰۶

احمدآباد – ‌محتشمی
داود شریفی

داخلی گوارش

۸۴۲۴۲۹۵

احمدآباد – اول‌پرستار
حسن‌ سعادت‌ نیا

داخلی گوارش

۸۴۲۵۲۲۱

احمدآباد – خ‌عارف‌۵
شهین‌ سعادتیان‌

داخلی گوارش

۸۴۲۲۳۰۵

احمدآباد – بین‌پاستوروقائم‌
احمد صفاری

داخلی گوارش

۸۴۲۳۹۳۵

پرستار۱ –
فرقانی

داخلی گوارش

۷۲۷۱۲۰۹

ابوطالب‌ – قبل‌م‌ عبدالمطلب
مسیح‌ نقیبی

داخلی کلیه

۸۵۹۳۹۳۰

ابن‌سینا – ساختمان‌اطبا
عطااله‌ بهروز اقدم‌

داخلی کلیه

۸۴۲۰۷۵۴

احمدآباد – ‌ عارف‌
محمدرضا هاتف‌

داخلی روماتولوژی

۸۵۱۱۱۴۴

دانشگاه‌۱۶ – ساختمان‌ ۹۹۹
مسعود ثقفی خادم‌

داخلی روماتولوژی

۸۴۲۴۶۹۵

احمدآباد – خ‌محتشمی
ژاله‌ شریعتی

داخلی روماتولوژی

۸۴۰۲۶۷۶

احمدآباد – عارف‌۲
منوچهر لاری(محمدزاده‌)

داخلی خون

۸۴۳۴۳۱۹

احمدآباد – ‌بهشت‌۲
محمود جعفرزاده‌

جراح پلاستیک

۸۴۳۱۱۶۶

احمدآباد – ساختمان‌آینه‌چی

 

http://dr-ir.ir/

This Post Has 2 Comments

  1. علی

    چرا دکتر افضل آقایی توی این لیست نیست؟

  2. صفری

    دمت گرم کارم رو راخ انداختی
    اگه آپدیت جدید هم داری ممنون میشم برام به آدرس ایمیلم بفرستی

Leave a Reply