لیست آزمایشگاه های کرج و استان البرز با آدرس و شماره تلفن

A list of  Labarotoriey in Karaj Iran with Address & Telephone numbers

اسامی آزمایشگاههای فعال تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی البرز
پاتوبيولوژی درسطح كرج

ردیف
نام آزمایشگاه
مسئول فنی
نام موسس
تلفن
آدرس
1
آراد
خانم دكتر
كياندخت گردیز
خانم دكتر گردیز
32220444
خ شهيد بهشتی نرسيده به ميدان سپاه پ 0430
2
ایران
آ د توفيق جوادزاده
آ د جوادزاده
34449443
34422400
خ.شهيد بهشتی .پاساژ آزادی
3

جهان
خانم دكتر مير ركنيان
خ د ميرهدایتی
خ د ميرركنيان
34428443
خ.شهيد بهشتی نرسيده به چهار طالقانی ساختمان
پزشکان سينا
4
دانش
آ د علی شوشتری
آ د فرید كرمی
32848883
32842440
حصارك روبروی مسجد جامع
5

6
وصالی
خ د فریبا وصالی
خ د وصالی
32249282
طالقانی شمالی نرسيده به ميدان آزادگان ك ش
نعمت ا لهی
7
رازی
آ دكيان جوادی
كوشش
آ د جوادی
34403999
سه راه رجایی شهر خ.وليعصر پنجم
8
سپيد
خ د امينی
خ درعنا امينی
خ د الهه كيهانی
34438400
طالقانی شمالی نرسيده به ميدان آزادگان پ
830 ساختمان سپيد
9
صبا
آ دمحمود زارعی
خ دكتر رخساره
یادگارچهربرق
خ دكتر رخساره
یادگارچهربرق
آ دمحمود زارعی
34443443
34439393
طالقانی شمالی پلاك 228
11
گلشهر
آدحسن آشتيانی
“غلامعلی كاشانی
” پرویز مالك نژاد
” علمی اخونی
آد آشتيانی
“غلامعلی كاشانی
” مالك نژاد
32409988
28 متری گلشهرنبش شقایق شرقی ساختمان پزشکان
گلشهر
11
پ مركزی
خ د ایراندخت
ميرپنجی
خ د ميرپنجی
34432292
خ شهيد بهشتی جنب پلی كلينيك شهيد بهشتی كوچه
خوشنام
12
” فردیس
آ دابراهيم جوادی
خ دعليمحمدیان
خ دفرزانه شریفی
آد محمد جواد غروی
آ دجوادی
خ عليمحمدیان
خ د شریفی
آد محمد جواد
غروی
2-34820900
داخلی 000
فردیس فلکه دوم خ پانزدهم پلاك 38
13
پ نوبل
آ د جعفرتقی زاده
آ د تقی زاده فضلی
34408444
ضلع شمال شرقی ميدان مادر طبقه فوقانی شهر
پرواز
14
پ یاس
آقای دكترماشاءالله
آ د رحيمی رتکی
34409002
ميدان هفت تير روبروی ساختمان بورس ساختمان
رحيمی
3 4409098
یاس طبقه سوم
15
پ جرجانی
خ د فرزانه شریفی
د جهانی
32756170-73
كرج طالقانی جنوبی نرسيده به ميدان هفت تير نبش
لاله 3مركز پزشکی نور
16
پ امين
آقای دكتر سيد علی
هاشمی
آد سيد مهدی
بوترابی
8-34484200
بلوار شهدای دانش آموزجنب بيمارستان قائم
ساختمان پزشکان امين
17
پ دی
آ د فرید كرمی
آ د علی شوشتری
34482344
34442904
كرج چهار راه طالقانی كوچه یادگاری ساختمان گل
واحد 3
08
پ هدف
خ د ليلا سام
آد عباس گروه ایی
خ د ليلا سام
آد عباس گروه ایی
3-34404824
كرج حدواسط ميدان شهداوچهار راه طالقانی جنب
000 واحد 3و 2 / كوچه بيمارستان كمالی ساختمان 0
09
كيميا
خ د رویا رنجبران
شركت تعاونی
كيميا
34443994
خ طالقانی شمالی خ شهيد ميرزایی نبش كوچه
فرشيد پلاك 88 طبقه اول و دوم
40
پ پيشگامان
خ د یادگار چهره برق
شركت تعاونی
دانش بنيان
-34834840
34834834
كرج 28 متری كاج زیر پل آزادگان روبروی دور
برگردان ساختمان البرز طبقه چهارم واحدپ 40
40
پ دكتر عليجانی
خ دكترسرور
عليجانی
خ دكتر عليجانی
34330044
محمدشهر بلوار امام خمينی بالای املاك انصاری
روبروی بانك تجارت
اسامی آزمایشگاههای تشخيص طبی فعال تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی البرز
111/1
ت ط آرش
خ دشيرین صدیق
ابراهيم نيا
خ د ابراهيم نيا
34440008
ميدان شهدا خ بهار كوچه شهيد طاهری پ 4
112/2
ت ط آروین
خ دشيما درجاتی
خ د درجاتی
34404444
مشکين دشت خ شهيد هدایتکارجنب بانك ملی
113/3
” ” البرز
آ دعلی اكبر كریمی
آ د كریمی
32200398
رجایی شهر بالاتر از فلکه اول نبش سوم غربی
ساختمان امرال
114/4
” ” بزرگمهر
آ د انوشيروان سياح
آد سياح
34433082
خيابان برغان روبروی درمانگاه ثریا پ 0002
115/5
116/6
” ” بهار
آ د سيدمحمدرضا
منتظری
آ د منتظری
32249948
فلکه اول رجایی شهر جنب پمپ بنزین ابتدای ابتدای
خيابان مطهری
117/7
” ” پارس
خ د كتر
آذرفرحبخش
خ د كتر
آذرفرحبخش
32404949
32403008
كمالشهر خ وليعصر )عج(پایين تراز مسجد جامع
كوچه احداثی پ 8
118/8
” ” پاسارگاد
آ دحسين حاجی
ابوالحسنی
آ د ابوالحسنی
34808080
حسن آباد نبش خ تربيت پنجم
119/9
” ” پاستور
آد محمدرضاسليم پور
ا دصادق عبادی
آ د سليم پور
ا د عبادی
32204088
32284844
سه را رجایی شهر كوچه ميثم 4پلاك 3
111/11 ” ” پژوهش
آقای دكتر محمدرضا
سليم پور
خ د فتح اله زاده 34308044 كلاك ایستگاه شهرداری .خيابان انقلاب پ 98
111/11
” ” پویا
خ د كتایون كاشانی
خ د كاشانی
34804898
ضلع شمالی ميدان آزادگان جنب داروخانه پگاه
ساختمان 943
112/12
” ” پویش
خ دصدیقه مرتضی
قالهری
شركت تعاونی
خدمات بهداشتی
34404800
بلوار طالقانی جنوبی بعد از كوچه شركت گاز
ساختمان سبز
113/13
” ” پيك
خ دناهيد فاضلی
خ د فاضلی
34404944
جاده ملارد ایستگاه اهری گلستان یکم ساختمان
تجاری سينا طبقه سوم واحد 4و 4
114/14
” ” حصارك
آ دمحمود حدیدی
آ د حدیدی
32843882
حصارك خيابان انقلاب پلاك 2
115/15
” ” حکيم
آ د یوسف سعيدی
جوادكاویانی
آ د سعيدی
آدمحمد
جوادكاویانی
32240044
32244000
طالقانی شمالی كوچه آموزش وپرورش
116/16
حيدرآباد
آ دژنی آریانپور
آ د آریانپور
خ د لعيا موسوی
32843888
3 2844490
حيدرآباد ابتدای بلوار امام خمينی كوچه ميثم تمار
) )بن بست 2
117/17
” ” دكتر اسلامی
آ دمحمد قاسم
اسلامی
آ د اسلامی
34430883
ميدان كرج ابتدای خ دانشکده طبقه فوقانی دكتر
اسلامی
118/18
دكتر توده فلاح
خ دفریبا توده فلاح
خ د توده فلاح
34400944
فردیس بين فلکه اول وسه راه حافظيه نبش كوچه
چهارم جدید
119/19 سپهر)خرمدشت(
آد محمدجعفری
04088444838
– آد جعفری 34409024
34409008
كرج چهارراه طالقانی به سمت ميدان شهدا بعد از
زیر گذر ساختمان حکيم طبقه ششم واحد 40
121/21
” ” دكتر روحی
آدمحمدرضا روحی
آد روحی
34430840
چهار راه طالقانی جنب بانك سپه ساختمان پزشکان
پردیس
121/21
” ” صادقی
آ دفيروز صادقی
آ د صادقی
34442480
خيابان شهيد بهشتی چهار راه طالقانی
122/22
” ” محمدی
آدعلينقی محمدی
آد محمدی
34440448
ميدان شهدا جنب بانك صادرات ساختمان پزشکان
بهار
123/23
” “” مينا
آد علينقی محمدی
خ د عابدی اركانی
34404484
ميدان امام حسين نرسيده به چهارراه مصباح نبش
كوچه كربلایی صالح
124/24
” “دكتریوسفی
آ دمسعود یوسفی
آ د یوسفی
32220444
سه راه گوهردشت ابتدای كوی كارمندان شمالی
0384
32202832
پلاك 8
125/25
” ” زندیه
0340
خ دروح انگيز زندیه
خ د زندیه
33202800
مهرشهر بلوار شهرداری نبش خيابان 403 قطعه اول
طبقه اول واحد 0
126/26
” ” سينا
0344
آ دمحمدرضا
اثنی عشری
آ داثنی عشری
34540431-2
ميانجاده كرج نوبلوارسرتيپ حدادی روبروی
داروخانه دكتر نریمان نبش كوچه بن بست لاله
127/27
” “شاهين ویلا
0344
خ دفریبا شایگان
خ د شایگان
32840494
شاهين ویلا خيابان نهم غربی برج مهر
128/28
” ” شفا
آ دعلی مهدوی
آ د مهدوی
34442422
ميدان كرج ابتدای خ دانشکده جنب درمانگاه
اسلامی
129/29
” ” صدف
آ دمسعودفلاح پور
آ د فلاح پور
34302800
36314600
ولد آباد خ 44 بهمن ساختمان قرض الحسنه حسينی
131/31
” ” طلوع
آ دژنی آریانپور
آ د اناركی
0
33808348
33844404
مهرشهر فاز 2نبش خيابان 800 پلاك 0
131/31
” ” فارابی
آدحيدر حيدری
آد حيدری
32404430
حصارك خيابان المهدی پلاك 34
132/32
” ” فجر
آ دسيد سعيد ملجائی
الحسينی
آ د ملجائی
33303338
حسين آباد مهرشهرميدان حسين آباد نبش گلستان
3ساختمان ميلاد
333/33
” ” فراز
آد موسی هاشملو
آد هاشملو
32308282
باغستان ابتدای بلوارموذن
134/34
” ” كاشف
0380
خ د شهنازجعفر
زادگان
خ د جعفرزادگان
32840840
حصارك ميدان دانشگاه جنب بانك صادرات كوچه
باستانی
333/33
” ” كاوش
آدمحمدپزشکی
آدناصربادامی
آدمحمودجلالی
آداحمد كاظمی
آدمحمدپزشکی
آدناصربادامی
آدمحمودجلالی
آداحمد كاظمی
34400094
34424830
34430834
34400009
ميدان توحيد اول بلوار بلال جنب بانك كشاورزی
پلاك 02
136/36
” ” كوشا
خ دفرانك احمدیه
خ د احمدیه
خ د شهلافارسی
34804088
34808888
بين ميدان امام حسين وچهاراه مصباح روبروی خ
ساسانی درمانگاه بهنام طبقه دوم
333/33
” ” كيانمهر
0380
آ دسيدمصطفی
ميرخانی
آ د ميرخانی
33400444
كيانمهر بلواراميركبيرابتدای گلستان هفتم پلاك 4
333/33
” ” گوهر
آد محسن مرتضوی
آ د محسن مرتضوی
34424004
ضلع غربی ميدان شهدا ابتدای خ مظاهری 40 متر
بالاتر از بانك رفاه
139/39
“” گوهردشت
آدروح الله توده
زعيم
آ د توده زعيم
32293888
رجایی شهر فلکه اول
141/41
” ” ماهدشت
آدسيدمسعود روشن
خ دسهيلاآقا سيد
عبدالله
34308300
34302442
ماهدشت ميدان آزادگان ساختمان پزشکان امين
141/41 ” ” محمدشهر
خ د ناهيد رحيمی
فرد
خ د رحيمی فرد
09040034804
34404402
34404408
محمدشهر باوار اصلی نرسيده به داروخانه
دكترشبستری
تعطیلی به مدت یکسال با نظر کمیسیون ماده 02
142/42
” ” م اشتهارد
آ دفریدون اسکندری
آ د اسکندری
34444448
اشتهارد ميدان اشتهارد )معلم( كوچه شهيد قصابی
ساختمان سينا طبقه دوم
143/43
” ” مهر شهر
آ دمحمد كروریان
آ د كروریان
33802444
33804030
28 متری گلشهر نرسيده به اتوبان جنب داروخانه
مهرشهر
144/44
” ” مهركرج
0344
آدحسام الدین
بحرینی
ادصفرشا محمدی
ا د شا محمدی
34429248
بلوار ذوب آهن روبروی خيابان مصباح پلاك 400
145/45
“” نمونه
0384
خ د سبکبار
آ د منوچهری راد
خ دآذر سبکبار
34424909
34424904
ميدان آزادگان ابتدای خ برغان جنب دفترخانه
34 طبقه اول
146/46
” ” نور
0344
آ د محسن اكبری
آ د اكبری
34444099
خ شهيد بهشتی انتهای خيابان شهربانی تقاطع برغان
147/47
” ” نوین
0348
آ د حسين پيمان گهر
آ د پيمان گهر
34409030
34404940
چهار راه طالقانی ابتدای طالقانی جنوبی ساختمان
بانك كشاورزی
148/48
” ” نيکو
0344
آ د صمد آقایی
آ د صمد آقایی
34800083
فردیس بين كانال وخيابان هفتم شرقی جنب
داروخانه دكتر فتحی پلاك 99
149/49
” ” گلسا
0384
آ دعليرضاخدامی
آ د خدامی
34404432
محمدشهر بلوار امام خمينی كوچه داروخانه
شبستری
151/51
” ” حافظيه
0389
خ د عطيه ناصر نخعی
آ د عباسعلی رستمی
آ د عباسعلی
رستمی
34430482
34430424
كرج فردیس سه راه حافظيه كوچه اول ساختمان
پزشکان دكتر معنوی طبقه سوم واحد 4
151/51
” ” آریا
0389
آد پوریا حاجی زاده
آد پوریا حاجی
زاده
34484442
جاده ملارد بعد از انبار نفت خيابان صاحب الزمان خ
سعدی جنب مجتمع بهزیستی آفرینش
152/52
” ” رشد
0390
آ دعلی رسولی یزدی
آ دعلی رسولی
یزدی
4-32800990
خرمدشت خيابان وليعصر بين ميثم 3و 2روبروی
درمانگاه جم ساختمان ميقات پلاك 228
083/53 ” ” ایرانيان
0389
دكتر حسن حسينی
شركت تعاونی مدیا
طب آزما
32242344 رجایی شهر بلوار رستاخيز نبش خيابان احداثی
04 پلاك 0 طبقه دوم
445/45
آرین )راهنما
سابق(
آد مجيد توكلی
آد مجيد توكلی
32822681-5
كرج- ابتدای بلوار سر حد آباد مجتمع تشخيص
درمانی آرین طبقه دوم پلاك
44/444
كوروش
خانم دكتر مهناز
بهراميان
آد افشين صفایی
33360333
مهرشهر بلوار ارم زیر زمين بانك رفاه پلاك 40
كد پستی 3084484944
بيمارستان های خصوصی
81/1
بيمارستان امام
خمينی
0340
آ دعلی مهدوی
خ د بيتا بهراميان
بيمارستان امام
خمينی )ره(
-34433444
8
34440484
34433444
خيابان شهيد بهشتی نرسيده به خيابان اميری
82/2
” كسری
0344
آ دبهرام شاهگلی
آد مجيد توكلی
آ دمحمود حدیدی
بيمارستان كسری
32228444
خيابان شهيد بهشتی خ كسری
83/3
بيمارستان قائم
)عج(
0380
آد توفيق جوادزاده
آ د حيدرحيدری
بيمارستان قائم
)عج(
8-34400920
4-34440000
ميدان هفتم تير تقاطع دولت آباد
درمانگاههای شبانه روزی ومركز جراحی محدود پاتوبيولوژی
84/4
” م ج م فارابی
0383
خ دبيتا بهراميان
م ج م فارابی
32203804
32203808
طالقانی شمالی نبش خيابان غزل جنب بيمه خدمات
درمانی
85/5
” م ج م مهر
عظيميه
0383
خ دنرگس فخاری
م ج م مهر عظيميه
34840482
34804290
عظيميه ميدان مهران جنب MRI
86/6
پ م ج م معالج
0384
خ د سنگ قلعه
مركزجراحی
محدود معالج
34423434
34420044
جاده ملارد ایستگاه پيك مجتمع تشخيص درمانی
پارس
87/7
” د ش به آفرین
0384
آ درضا مشایخی
خ دسلما طباطبایی
درمانگاه به آفرین
34834242
34804933
فردیس فلکه دوم خيابان شانزدهم
88/8
” د ش رسالت
0384
آ د فریدكرمی
درمانگاه رسالت
34808484
34800898
فردیس فلکه پنجم
89/9
” د ش وحدت
0382
آ دعلی رسولی یزدی
درمانگاه وحدت
34408948
34408409
34408828
شهرك وحدت 40 متری مركزی خ سوم غربی پلاك 3
91/11
“د ش دكتر
شاهرخی
0384
خ دميترا شایقی
درمانگاه دكتر
شاهرخی
33803840
28 متری گلشهر خ گلزار غربی جنب انتقال خون
91/11
“د ش جامع
0390
خ د رویا رنجبران
درمانگاه
33804894 آز
33800009 در
مهرشهر فاز 2بلوار شهيد رزهبان
92/12
مركز جراحی
محدود دی
0390
آقای دكتر محسن
اكبری
مركز جراحی دی
34484408
34484440
كرج-خ شهيد بهشتی-نرسيده به سه راه گوهر
دشت-وليعصر 2 –ساختمان پزشکان مریم
درمانگاههای خصوصی سطح شهر
181/1
د ش كلاك
0383
دكتر صمد دادستان
درمانگاه كلاك
34303434
34303838
كلاك خيابان تهران ایستگاه شهرداری
182/2
” د ش وصال
0383
آ دبهزاد آهوپای
درمانگاه وصال
32280280
بلوار ملاصدرا ميدان نبوت روبروی پارك نبوت
183/3
د كمالشهر
0384
ادعلی حاجی فروش
درمانگاه كمالشهر
32404084
كمالشهر خيابان امام خمينی جنب خانه كودك
ميعاد 40
184/4
درمانگاه مهر
مادر
0388
خ د فرانك احمدیه
درمانگاه
-34442009
04
ميدان مادر ابتدای بلوار شهدای دانش آموز
روبروی بانك پاسار گاد
185/5
درمانگاه شفا
0388
آ دسيد سعيد ملجائی
الحسينی
درمانگاه
32288824
گوهردشت فاز یك اول هشتم شرقی پلاك 00
186/6 درمانگاه حنانه
0388
آد محمدجعفری
04088444838
درمانگاه 34483024 حدفاصل ميدان امام خمينی وميدان والفجرروبروی
آتش نشانی
187/7
درمانگاه بهبد
0388
آ د سيدمحمد رضا
منتظری
درمانگاه
34429094
34402880
حدفاصل ميدان شهدا وچهار راه طالقانی روبروی
ساختمان نيلوفر
188/8
درمانگاه
محمدشهر
0389
آ دعطاءالله نظری
درمانگاه
34334838
محمدشهر بلوار همایون بعد از مدرسه حضرت
معصومه ) ع(
189/9
درمانگاه مهرگان
0390
آ د سعيد زندیه
درمانگاه
33408233
كيانمهر ميدان آزادی درمانگاه مهرگان
191/11
درمانگاه افروز
0390
آ د فریدون
اسکندری
درمانگاه
3-33402420
كيانمهر ابتدای شهرك بهاران پلاك 044
191/11
درمانگاه پارسيان
0390
آدحسام الدین
3- بحرینی 31
درمانگاه
34800844
فردیس فلکه دوم خ 08 شماره 40
واحدهای تحت پوشش تامين اجتماعی
211/1
بيمارستان البرز
0384
آد محمود زارع
آبادی
بيمارستان البرز
32094084
32094088 و 83
انتهای باغستان غربی
212/2
” ” شهيد
بهشتی
آ دسيدمحسن
مرتضوی
پلی كلينيك شهيد
بهشتی
34438292
34444028
خ شهيد بهشتی نرسيده به ميدان شهدا
213/3
” “حصارك
دكترگردیز
پلی كلينيك
حصارك
32402040
4-32404000
حصارك نرسيده به المهدی جنب پاسگاه ژاندارمری
214/4
” ” فاز 2
آ د حميد طلائی
پلی كلينيك فاز 2
33802404
33804090
مهرشهر فاز 2 خيابان 804
215/5
” ” فردیس
خ د فرشيده آریا
پلی كلينيك
34804898
فردیس فلکه دوم خيابان سوم غربی
فردیس
34832330
آزمایشگاهها ی درمانگاه ارگانها
216/6
د شهيد
كلانتری
1375
خ د سنگ قلعه
درمانگاه شهيد
كلانتري
34400840
ميدان هفتم تير بلوار شهدای دانش آموز
217/7
د وليعصر)عج(
0344
آ د اسلامی
درمانگاه وليعصر
32244033
خ شهيد بهشتی خ كسری
218/8
د فرهنگيان
0344
آ د باقری
درمانگاه
فرهنگيان
34409243
34400384
بلوار جمهوری جنوبی پایين تراز ميدان والفجر
219/9
211/11
د شركت نفت
0348
آ د موذنی
درمانگاه شركت
نفت
34443423
ميدان قدس) شاه عباسی(
211/11
د جواد الائمه
آ د انوشيروان سياح
درمانگاه
جوادالائمه
34421171
حصارك جنب پاسگاه نيروی انتظامی درمانگاه
جوادالائمه
212/12
د كهریزك
آد بهنام یوسفی
د كهریزك
36311858
1-36312481
محمدشهرخيابان گلستانك اول خيابان صاحب الزمان
اسامی آزمایشگاههای فعال تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی البرز
ردیف
نام آزمایشگاه
مسئول فنی
نام موسس
تلفن
آدرس
213/13
انتقال خون كرج
0340
دكتر محمد قاسم
اسلامی
انتقال خون كرج
33804400
33809848
28 متری گلشهر بلوار گلزار غربی
214/14
زندان رجایی
شهر
انتهای رجایی شهر
215/15
” قزلحصار
آ د غلامی
جاده قزلحصار
بيمارستانهای دولتی
226/1
بيمارستان كمالی
خ دنرگس فخاری
بيمارستان كمالی
34444040
34443040
خ شهيد بهشتی خ كمالی
227/2
” شهيد رجایی
آ دصمد دادستان
” شهيد رجایی
3-32884000
حصارك
228/3
” ” مدنی
خ دميترا آشتيانی
” ” مدنی
3-32244000
32248049
32244008
خ شهيد بهشتی خ هلال احمر جهانشهر
229/4
” ” باهنر
آد حسين غلامی
” ” باهنر
34808088
34809484
34800043
خيابان چالوس سه راه عظيميه
231/5
” شریعتی
آ دعطاءالله نظری
” شریعتی
4-34308000
جاده ماهدشت كيلومتر 08
231/6
” حضرت
علی)ع(
خ دشيرین ابراهيم نيا
” حضرت
علی)ع(
8-34429002
خ چالوس نرسيده به سه راه عظيميه
232/7
” اشتهارد
آد قادری
” اشتهارد
34443038
34443034
اشتها رد
233/8
” ثاراله
آد اثنی عشری
” ثاراله
33304444
33304400
مهرشهركرج كوی فرهنگ ميدان فرهنگ
234/9
” امام جعفر
صادق
آ د محمدسعید
کلانتری
امام جعفر صادق
04422400948
هشتگرد
235/11
” امام حسن
خ علیجانی
امام حسن
0442838898
4-3
نظر آباد
مركز پزشکی هسته ای كرج
311/1
م پ ه كرج
0344
آ د ولی الله
شيرمحمدی
آ د شيرمحمدی
34448444
34422809
خيابان شهيدبهشتی جنب بانك سپه ساختمان پزشکان
پردیس
312/2
م پ ه شفا
0380
آ د جواد اسماعيلی
آ د اسماعيلی
34444804
خيابان شهيدبهشتی روبروی بيمه ایران ساختمان
نيلوفر
آزمایشگاه ژنتيك
313/3
آ. ژ.دكتر بيدكی
0349
آ دسيد كاظم بيدكی
آ د بيدكی
34408994
ميدان هفتم تير ساختمان یاس
314/4
مركز درمان
ناباروری
رویش 0390
خ دآریادخت
ثمرمند
مركز درمان
ناباروری رویش
34804423
34804424
بلوارطالقانی شمالی- گلستان 08
آزمایشگاه های مراكز بهداشتی درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی البرز
) ساوجبلاغ) 03
پاتوبیولوژی مستقل
4
پاتوبیولوژی
البرز
دکتر پرویز شریف
زاده
دکتر پرویز شریف
زاده
55739430 –
670
55776347
هشتگرد بلوار امام خمینی )ره(- طبقه
زیرین داروخانه مهرداد
7
مهر هشتگرد
محمود سلیمانی
دودران
55734664
55774576
هشتگرد خیابان امام کوچه شریعتی پلاک
3
تشخیص طبی مستقل
4
متین
آ د منصورموذنی
آ د منصورموذنی
55739074
هشتگرد خیابان امام روبروی اداره
راهنمایی رانندگی سابق پاساژ
ولیعصر)عج(
7
نور
آ د علی حاجی
فروش
آ د علی حاجی
فروش
55734333
هشتگرد خ امام روبروی مسجد جامع
ساختمان پزشکان سینا
3
البرز کوهسار
آ د افشین صفایی
خ د مهناز
بهرامیان
-670
55375746
کوهسار بلوار امام خمینی چهارراه اصلی
خیابان مسجد طبقه زیرین املاک مرکزی
5
درمانگاه
پارسیان
-670
55709690
شهر جدید هشتگرد میدان یاد بود کوچه
ستاره –
4
کوثر
آد امیرحسین نوحی
آد عبدا… عارفی
آد عارفی
55774966
هشتگرد خ امام خمینی روبروی اداره
راهنمایی کوچه خیبر
مراكزتامين اجتماعی
4
دی کلینیک
) آزمایشگاههای نظرآباد ) 8
تشخيص طبی مستقل
1
بهار
د محمود سلیمانی
دودران
خ د نغمه اسلامی
-6705
4345043
نظر آباد میدان جانبازان خیابان انقلاب
نبش کوچه آزاد فلاح
2
اندیشه
دمهشید فاضل
خانم دمهشید فاضل
54343436
نظر آباد خیابان انقلاب خیابان اشرفی
اصفهانی

http://www.abzums.ac.ir/

Leave a Reply