دنیا, با صدای گرم حمید فلاح خواننده خراسانی

البته استاد فلاح مثل اینکه یک مقدار زکام بودن, سرما خورده بودن! 😳

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *