خلاصه بازی ایران و سوریه به زبان شیرین عربی!

اینام که …دن! بازم خوب شد که نباختن, هر چند که شانس گل زیاد داشتیم و حق ما برد با اختلاف زیاد بود, داور هم چند دفه به ضرر ما سوت زد اما با همه این حرفا, باید خیلی راحت اینا رو میزدیم.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *