نگو نمیام با صدای هایده عزیز با متن ترانه

متن ترانه ی نگو نمیام با صدای بزرگ بانوی موسیقی ایرانی, زنده یاد هایده

روحش شاد

نگو نگو نميام
نگو نگو نميام
اميدو پر دادن
ديگه سخته برام
ديگه سخته برام
حالا که دست گلدون
به ساق گل رسيدهحالا که عطر آشتی
تو خونمون پيچيده
حالا که خوب می دونی
دلم هوا تو کرده
حالا که بغض و کينه
پاشو کنار کشيده
نگو نگو نميام
نگو نگو نميام
اميدو پر دادن
ديگه سخته برام
آلاله غنچه کرده
کاش بودی و ميديدی
کبوتر بچه کرده
کاش بودی و ميديدیگلها چشم انتظارن
تا از در برسی توگلها قرق بهارن
کاش بودی و ميديدیميگن وقتی قاصدک
رو دوش گل سوارهخوشبختی مياره
کاش بودی و ميديدیيه قمری توی ايوون
داره لونه میزاره

ميگن اومده کاره
کاش بودی و ميديدی

حالا که دست گلدون
به ساق گل رسيده

حالا که عطر آشتی
تو خونمون پيچيده

حالا که خوب می دونی
دلم هوا تو کرده

حالا که بغض و کينه
پاشو کنار کشيده

نگو نگو نميام
نگو نگو نميام

اميدو پر دادن

ديگه سخته برام

نگو نگو نميام
نگو نگو نميام
اميدو پر دادن
ديگه سخته برام
ديگه سخته برام
حالا که دست گلدون
به ساق گل رسيده
حالا که عطر آشتی
تو خونمون پيچيده
حالا که خوب می دونی
دلم هوا تو کرده
حالا که بغض و کينه
پاشو کنار کشيده
نگو نگو نميام
نگو نگو نميام
اميدو پر دادن
ديگه سخته برام

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *