آخرین مسابقه محمد علی

اين آخرين باري بود كه محمدعلى روى رينگ رفت. افتخارش با ايران بود طى يك بازى نمايشى در مقابل كاظمى در سالن شيرودى

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *