لیست اسامی خیاطی های شیراز با آدرس و شماره تلفن

لیست خیاطی های شیراز رو از اتحادیه خیاطان و از سایت دیگری با آدرس و شماره تلفن ها, تقدیم شما عزیزان میکنیم که امیدواریم مورد استفاده عزیزان شیرازی قرار بگیرد:

لیست اعضا
ردیف نام واحد آدرس
1 نام آدرس
2 خیاطی مهدیار لطفعلیخان زند میدان غدیر تا پارامونت
3 خیاطی ارگ لطفعلیخان زند میدان غدیر تا پارامونت
4 خیاط جوان لطفعلی خان زند میدان غدیر تا پارامونت
5 خیاط هنر کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولی عصر
6 خیاطی جام جم کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولی عصر
7 خیاطی بانشی کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولی عصر
8 خیاطی یاسین کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولی عصر
9 خیاطی مسعود کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولی عصر
10 خیاطی سامی کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولی عصر
11 پوشاک نظامی کماندا کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولی عصر
12 تولیدی پوشاک صفائی کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولی عصر
13 خیاطی چارلی آبادان کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولی عصر
14 نظامی دوزی تکاور کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولی عصر
15 خیاط سروش کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولی عصر
16 خیاطی خورشیدطلایی کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولی عصر
17 خیاط نداف کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولی عصر
18 خیاط البرز کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولی عصر
19 خیاط پوپک کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولی عصر
20 خیاطی فروهر کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولی عصر
21 خیاط حقیقت کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولی عصر
22 دوزندگی کاخ کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولی عصر
23 خیاطی صابر کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولی عصر
24 خیاط جلادت کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولی عصر
25 خیاط جلادت کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولی عصر
26 خیاط موحد کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولی عصر
27 خیاطی مهرداد کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولی عصر
28 خیاطی باران کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولی عصر
29 خیاط نیک اقبال کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولی عصر
30 خیاط خورشید کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولی عصر
31 خیاطی پوشین کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولی عصر
32 خیاطی صادق زاده (سینیدرسابق) لطفعلیخان زند میدان غدیر تا پارامونت
33 پیراهن دوزی پروانه لطفعلیخان زند میدان غدیر تا پارامونت
34 خیاطی هوشمند کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
35 خیاط پاپیون قاآنی کهنه(شمالی)
36 پیراهن عصرطلایی لطفعلیخان زند میدان غدیر تا پارامونت
37 خیاطی شریفی جوان قلعه لطفعلیخان زند میدان غدیر تا پارامونت
38 خیاطی یزدانی لطفعلیخان زند میدان غدیر تا پارامونت
39 پیراهن دوزی حافظ قاآنی کهنه(شمالی)
40 خیاطی رستگاران قاآنی کهنه(شمالی)
41 خیاطی گواهی قاآنی کهنه(شمالی)
42 خیاطی ایران تیلور آزادی چهار راه حافظیه تا انتها
43 خیاطی خرمی خیابان قصرالدشت پارامونت تا زرگری
44 خیاطی فروردین انقلاب(نادر) میدان بسیج (فلکه فرودگاه) تا پارامونت
45 خیاطی پیش رو ابونصر (کفترک)
46 خیاطی باقری ابونصر (کفترک)
47 خیاطی سلمان زاده ابونصر (کفترک)
48 خیاطی نجفی ابونصر (کفترک)
49 خیاطی مس سای ارتش
50 خیاطی پرچمی امیرکبیر چهارراه ریشمک تا پلیسراه
ردیف نام واحد آدرس
51 خیاطی سلامی امیرکبیر میدان امیرکبیر تا چهارراه ریشمک
52 خیاطی ریاستی انقلاب(نادر) میدان بسیج (فلکه فرودگاه) تا پارامونت
53 خیاطی ریاستی انقلاب(نادر) میدان بسیج (فلکه فرودگاه) تا پارامونت
54 خیاطی آبادان انقلاب(نادر) میدان بسیج (فلکه فرودگاه) تا پارامونت
55 خیاطی فرزانه میمندی انقلاب(نادر) میدان بسیج (فلکه فرودگاه) تا پارامونت
56 خیاطی مظلوم قلاتی انقلاب(نادر) میدان بسیج (فلکه فرودگاه) تا پارامونت
57 خیاطی جوی انقلاب(نادر) میدان بسیج (فلکه فرودگاه) تا پارامونت
58 خیاطی موسوی انقلاب(نادر) میدان بسیج (فلکه فرودگاه) تا پارامونت
59 خیاطی ثابت مهر انقلاب(نادر) میدان بسیج (فلکه فرودگاه) تا پارامونت
60 خیاطی جوان آزادی چهارراه حافظیه تا انتها
61 خیاطی کشاورز آزادی چهارراه حافظیه تا انتها
62 خیاطی سهرابی باهنرجنوبی
63 خیاطی رحیمی باهنرجنوبی
64 خیاطی صبرکن باهنرجنوبی
65 خیاطی پاغر باهنرجنوبی
66 خیاطی عابدی مقدم بزرگراه خواجوی کرمانی
67 خیاطی زارع بزرگراه خواجوی کرمانی
68 خیاطی نیکنام بزرگراه خواجوی کرمانی
69 خیاطی نوری بوستان
70 خیاطی منتصری پاسداران (زرهی1) پارک قوری (کودک) تا میدان معلم
71 خیاطی یادداشت پاسداران (زرهی1) پارک قوری (کودک) تا میدان معلم
72 خیاطی زارع حضرتی (احمدی) جنوبی
73 خیاطی صالحی حضرتی (احمدی) جنوبی
74 خیاطی میرزائی خلیج فارس
75 خیاطی زائری حقیقی خلیج فارس
76 خیاطی زاهدیان نصب خلیج فارس
77 خیاطی حجت بزرگراه امام خمینی حدفاصل زندان عادل آباد بطرف جنوب
78 خیاطی شفیعی بزرگراه امام خمینی حدفاصل زندان عادل آباد بطرف شمال
79 خیاطی رحمانی بزرگراه امام خمینی حدفاصل زندان عادل آباد بطرف شمال
80 خیاطی گوارا دکترحسابی
81 خیاطی بذرافشان دهقانی دکترحسابی
82 خیاطی ریحانی دکترحسابی
83 خیاطی بالی دکترحسابی
84 خیاطی صالحی طیبلو دکترحسابی
85 خیاطی تقی زاده دکترحسابی
86 خیاطی کیمیایی دکترحسابی
87 خیاطی زمانی رازی
88 خیاطی سربی امیرکبیر میدان امیرکبیر تا چهارراه ریشمک
89 خیاطی پوربهمن باهنرجنوبی
90 خیاطی شرفعلیپور رازی
91 خیاطی عباسی رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر
92 خیاطی خزفروش رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر
93 خیاطی کریمی رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر
94 خیاطی نجفی رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر
95 خیاطی نوروزی رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر
96 خیاطی طحانی جهرمی رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر
97 خیاطی زارع رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر
98 خیاطی ستوده رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر
99 خیاطی تندیس رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر
100 خیاطی صالحیان رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر
ردیف نام واحد آدرس
101 خیاطی خواره رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر
102 خیاطی صابر حضرتی (سردزک )
103 خیاطی فرمانی سیبویه
104 خیاطی کیانی سیبویه
105 خیاطی کشتکار سیبویه
106 خیاطی اژدری تاوانی شهرک استقلال
107 خیاطی قربانی شهرک گلستان
108 خیاطی زارعی شهرک گلستان
109 خیاطی محجلین شهرک گلستان
110 خیاطی زمانی شهیدبهشتی (سیاحتگر)
111 خیاطی کاووسی زاده شهیدچمران
112 خیاطی بهادری عدالت میدان بسیج (فلکه فرودگاه) تا زندان عادل آباد
113 خیاطی دهقانی ابنوی عدالت میدان بسیج (فلکه فرودگاه) تا زندان عادل آباد
114 خیاطی حقیری قاآنی کهنه(شمالی)
115 خیاطی کشاورزشیرازی مسلمان قاآنی کهنه(شمالی)
116 خیاطی شکیب قاآنی نو(جنوبی)
117 خیاطی ایزدی قلاتی قدوسی شرقی
118 خیاطی حیدری بلغه تیموری قدوسی شرقی
119 خیاطی توللی قصرالدشت پارامونت تا زرگری
120 خیاطی صادقی نژاد قصرالدشت پارامونت تا زرگری
121 خیاطی آذری قصرالدشت پارامونت تا زرگری
122 خیاطی پاکدل قصرالدشت پارامونت تا زرگری
123 خیاطی صابر قصرالدشت پارامونت تا زرگری
124 خیاطی عباسی قصرالدشت پارامونت تا زرگری
125 خیاطی منصوری قصرالدشت پارامونت تا زرگری
126 خیاطی حسین زاده قصرالدشت پارامونت تا زرگری
127 خیاطی حضرتی سیبویه
128 خیاطی جعفری سیبویه
129 خیاطی قبادی سیبویه
130 خیاطی زارع شهرآبادی عدالت میدان بسیج (فلکه فرودگاه) تا زندان عادل آباد
131 خیاطی میعاد-سجاد عدالت میدان بسیج (فلکه فرودگاه) تا زندان عادل آباد
132 خیاطی رستگار قاآنی کهنه(شمالی)
133 خیاطی بیات پور قاآنی کهنه(شمالی)
134 خیاطی صفری فر قصرالدشت پارامونت تا زرگری
135 خیاطی مهدوی خرمی قصرالدشت پارامونت تا زرگری
136 خیاطی رحیمی نژادیان قصرالدشت پارامونت تا زرگری
137 خیاطی عرادی قصرالدشت پارامونت تا زرگری
138 خیاطی کشتکار قصرالدشت پارامونت تا زرگری
139 خیاطی غلامی دهریزی قصرالدشت پارامونت تا زرگری
140 خیاطی وحدی قصرالدشت پارامونت تا زرگری
141 خیاطی پورشت نژاد قصرالدشت پارامونت تا زرگری
142 خیاطی فخاری قصرالدشت پارامونت تا زرگری
143 خیاطی زمانی قصرالدشت پارامونت تا زرگری
144 خیاطی اسماعیل زاده قصرالدشت پارامونت تا زرگری
145 خیاطی حسامی نژاد قصرالدشت پارامونت تا زرگری
146 خیاطی میرزائی قصرالدشت پارامونت تا زرگری
147 خیاطی خطاپوش قصرالدشت پارامونت تا زرگری
148 خیاطی پاییزان قصرالدشت پارامونت تا زرگری
149 خیاطی گویمی قصرالدشت پارامونت تا زرگری
150 خیاطی ساریخانی قصرالدشت پارامونت تا زرگری
ردیف نام واحد آدرس
151 خیاطی ابوالحسنی خرمی قصرالدشت پارامونت تا زرگری
152 خیاطی عنافچی قصرالدشت پارامونت تا زرگری
153 خیاطی رضائی قصرالدشت پارامونت تا زرگری
154 خیاطی فخاری قصرالدشت پارامونت تا زرگری
155 خیاطی الهه ناز قصرالدشت پارامونت تا زرگری
156 خیاطی ارشدی قصرالدشت پارامونت تا زرگری
157 خیاطی عطارد قصرالدشت پارامونت تا زرگری
158 خیاطی اسماعیل زاده دوانی قصرالدشت پارامونت تا زرگری
159 خیاطی یراق طلا قصرالدشت پارامونت تا زرگری
160 خیاطی کیانی قصرالدشت پارامونت تا زرگری
161 خیاطی البوغبش خلف آبادی قصرالدشت پارامونت تا زرگری
162 خیاطی رحیمی قصرالدشت پارامونت تا زرگری
163 خیاطی زور بخش قصرالدشت پارامونت تا زرگری
164 خیاطی پارمید قصرالدشت پارامونت تا زرگری
165 خیاطی دلیر قصرالدشت پارامونت تا زرگری
166 خیاطی نوری قصرالدشت پارامونت تا زرگری
167 خیاطی صنیعی قصرالدشت پارامونت تا زرگری
168 خیاطی امیر قصرالدشت پارامونت تا زرگری
169 خیاطی عوض پور قصرالدشت پارامونت تا زرگری
170 خیاطی رضائی قصرالدشت پارامونت تا زرگری
171 خیاطی راه آورد قصرالدشت پارامونت تا زرگری
172 خیاطی غزاله قصرالدشت پارامونت تا زرگری
173 خیاطی پاکدل قصرالدشت پارامونت تا زرگری
174 خیاطی محمدی کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
175 خیاطی حقیقی کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
176 خیاطی شکیب قصرالدشت پارامونت تا زرگری
177 خیاطی قمر قصرالدشت پارامونت تا زرگری
178 خیاطی پگاه قصرالدشت پارامونت تا زرگری
179 خیاطی نصر قصرالدشت پارامونت تا زرگری
180 خیاطی عسکرنیا قصرالدشت پارامونت تا زرگری
181 خیاطی جبه داری کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
182 خیاطی اشتری پور کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
183 خیاطی پیله ور کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
184 خیاطی پوربهمنیه کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
185 خیاطی ترابی اردکانی کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
186 خیاطی آرمان نیا کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
187 خیاطی ترابی کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
188 خیاطی وحدت کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
189 خیاطی خاوری کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
190 خیاطی ایمان-ایران کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
191 خیاطی پرواز کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
192 خیاطی اوستا کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
193 خیاطی قربانی کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
194 خیاطی پژمان کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
195 خیاطی آبادان کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
196 خیاطی اقتداری کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
197 خیاطی پوپک کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
198 خیاطی بیات قطعی کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
199 خیاطی کیان منش کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
200 خیاطی برزگر کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
ردیف نام واحد آدرس
201 خیاطی بلومند کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
202 خیاطی قائم کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
203 خیاطی موحد کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
204 خیاطی نعمت اللهی کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
205 خیاطی میرخسرو کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
206 خیاطی شیری کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
207 خیاطی پژمان کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
208 خیاطی میرزائی کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
209 خیاطی آزاد کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
210 خیاطی لشکریان کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
211 خیاطی صباحی کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
212 خیاطی دانشمند شیرازی کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
213 خیاطی محسنی کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
214 خیاطی رفعتی کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
215 خیاطی میرزاحکیم کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
216 خیاطی بیات قطعی کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
217 خیاطی قاسمی کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
218 خیاطی نرگسی کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
219 خیاطی خیراندیش لطفعلیخان زند میدان غدیر تا پارامونت
220 خیاطی ساریخانی لطفعلیخان زند میدان غدیر تا پارامونت
221 خیاطی عارف لطفعلیخان زند میدان غدیر تا پارامونت
222 خیاطی زارع لطفعلیخان زند میدان غدیر تا پارامونت
223 خیاطی هاشمپور لطفعلیخان زند میدان غدیر تا پارامونت
224 خیاطی نوذرگان لطفعلیخان زند میدان غدیر تا پارامونت
225 خیاطی آذرکیش لطفعلیخان زند میدان غدیر تا پارامونت
226 خیاطی میرزائی لطفعلیخان زند میدان غدیر تا پارامونت
227 خیاطی حافظ لطفعلیخان زند میدان غدیر تا پارامونت
228 خیاطی ریاضی لطفعلیخان زند میدان غدیر تا پارامونت
229 خیاطی شجاعی لطفعلیخان زند میدان غدیر تا پارامونت
230 خیاطی مهدی یار لطفعلیخان زند میدان غدیر تا پارامونت
231 خیاطی شریفی جوان لطفعلیخان زند میدان غدیر تا پارامونت
232 خیاطی دوستان لطفعلیخان زند میدان غدیر تا پارامونت
233 خیاطی زارعیان لطفعلیخان زند میدان غدیر تا پارامونت
234 خیاطی یدی ملت لطفعلیخان زند میدان غدیر تا پارامونت
235 خیاطی کروئی لطفعلیخان زند میدان غدیر تا پارامونت
236 خیاطی شفیعی لطفعلیخان زند میدان غدیر تا پارامونت
237 خیاطی خزائی بیرجندی لطفعلیخان زند میدان غدیر تا پارامونت
238 خیاطی خمیرگران لطفعلیخان زند میدان غدیر تا پارامونت
239 خیاطی کمال نقدعلی لطفعلیخان زند میدان غدیر تا پارامونت
240 خیاطی محمد لطفعلیخان زند میدان غدیر تا پارامونت
241 خیاطی رستمی شیرازی لطفعلیخان زند میدان غدیر تا پارامونت
242 خیاطی شفیعی لطفعلیخان زند میدان غدیر تا پارامونت
243 خیاطی رسالت لطفعلیخان زند میدان غدیر تا پارامونت
244 خیاطی تماشا لطفعلیخان زند میدان غدیر تا پارامونت
245 خیاطی آذرکیش مدرس
246 خیاطی جوکار مدرس
247 خیاطی آگاهی مدرس
248 خیاطی محسنی مدرس
249 خیاطی مهرابی مدرس
250 خیاطی نصیری مدرس
ردیف نام واحد آدرس
251 خیاطی حیدری نیک مدرس
252 خیاطی شریفی مدرس
253 خیاطی هوشیاراسمعیل آبادی مدرس
254 خیاطی عابدیان مدرس
255 خیاطی پاکسرشت مدرس
256 خیاطی نعمتی مدرس
257 خیاطی رفیعی اسمعیل آبادی مدرس
258 خیاطی زارع مدرس
259 خیاطی مرزبان مدرس
260 خیاطی نوذرگان مدرس
261 خیاطی عابدیان مدرس
262 خیاطی زارع مدرس
263 خیاطی عرفان مدرس
264 خیاطی مظلومی مدرس
265 خیاطی جعفرزاده مدرس
266 خیاطی آگاهی مدرس
267 خیاطی صباحی مدرس
268 خیاطی شیعه مدرس
269 خیاطی حمید مدرس
270 خیاطی اکبری مشکین فام
271 خیاطی اکبری مشکین فام
272 خیاطی میقاتی انقلاب(نادر) پارامونت تا ستاد
273 خیاطی پرویز انقلاب(نادر) پارامونت تا ستاد
274 خیاطی محبوب مشیرغربی (مشیرنو)
275 خیاطی باندرخانی مشیرغربی (مشیرنو)
276 خیاطی افشاریان مشیرغربی (مشیرنو)
277 خیاطی ایزدی دکترشریعتی (معالی آباد)
278 خیاطی طالبی دکترشریعتی (معالی آباد)
279 خیاطی سرکارخرمی دکترشریعتی (معالی آباد)
280 خیاطی قاسمیان هفت تنان
281 خیاطی فاتحی دیندارلو هفت تنان
282 خیاطی عباسی هفت تنان
283 خیاطی جوکار هفت تنان
284 خیاطی ربیعی دولت آبادی هفت تنان
285 خیاطی سامی هفت تنان
286 خیاطی روستا ایمان (همت) جنوبی (حد فاصل امیرکبیر و میدان معلم)
287 خیاطی آریا والفجر امیرکبیر تا انتها
288 خیاطی دهقانی والفجر امیرکبیر تا انتها
289 خیاطی خیاط پور لطفعلیخان زند میدان غدیر تا پارامونت
290 خیاطی خیراندیش لطفعلیخان زند میدان غدیر تا پارامونت
291 خیاطی روان بد لطفعلیخان زند میدان غدیر تا پارامونت
292 خیاطی زینلی رفسنجانی لطفعلیخان زند میدان غدیر تا پارامونت
293 خیاطی امین مدرس
294 خیاطی جعفرزاده مدرس
295 خیاطی نجار کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
296 خیاطی یداللهی کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
297 خیاطی عباسی کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
298 خیاطی نیک روی کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
299 خیاطی هاشمی زاده کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
300 خیاطی درخشش کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
ردیف نام واحد آدرس
301 خیاطی عبد شریفی نژاد گلستان
302 خیاطی یزدانی لطفعلیخان زند میدان غدیر تا پارامونت
303 خیاطی هاشمی کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
304 خیاطی شیبانی کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
305 خیاطی کارفرما کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
306 خیاطی خداپرست کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
307 خیاطی پروانه کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
308 خیاطی عباسی کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر
309 خیاطی کشاورز کریمخان زند فلکه نمازی تا فلکه ولیعصر

http://tailorshiraz.ir/

 

Leave a Reply