آسه آسه یواش یواش امدم در خونتون
یک شاخه گل در دستم سر راهت بنشستم
اه به خدا آن نگاهت از خاطرم نرود
آسه آسه یواش یواش امدم در خونتون
مجنون و گریون ، دلنگرون امدم در خونتون
یک شاخه گل در دستم سر راهت بنشستم

از پنجره منو دیدی مثل گلها خندیدی
اه به خدا ، آن نگهت از خاطرم نرود
اه به خدا ، آن نگهت از خاطرم نرود
آسه آسه یواش یواش امدم در خونتون
مجنون و گریون ، دلنگرون امدم در خونتون
یک شاخه گل در دستم سر راهت بنشستم
از پنجره منو دیدی مثل گلها خندیدی
آسه آسه یواش یواش امدم در خونتون
مجنون و گریون ، دلنگرون امدم در خونتون
یک شاخه گل در دستم سر راهت بنشستم
از پنجره منو دیدی مثل گلها خندیدی
اه به خدا ، آن نگهت از خاطرم نرود
اه به خدا ، آن نگهت از خاطرم نرود
آسه آسه یواش یواش امدم در خونتون
مجنون و گریون ، دلنگرون امدم در خونتون
یک شاخه گل در دستم سر راهت بنشستم
از پنجره منو دیدی مثل گلها خندیدی

دیدگاهتان را بنویسید