!به به,صدا رو گوش بدین, حیف که کوتاه خوند

مجتبی فغانی⁩، اهل كردكوی۴ مقام سوم کشوری و ۱۵ بار قهرمان استان گلستان در کشتی، که دچار ضایعه نخاعی شد

خب, اجرای طولانی ترشم پیدا کردم:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *