این هم از نونوایی سوپر پاستوریزه فرودگاه چارلز دوگول پاریس !

فقط بلدن از فرودگاه های ما ایراد بگیرن!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *