خداییش من فکر نمیکردم این با این اندام حتی بتونه درست راه بره!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *