واژه های پایه ای و پر کاربرد ایتالیایی

روز بخیر/صبح بخیر ……………………… بُن جُرنُ ……………………………………..Buon giorno
بعدازظهر بخیر ……………………………. بُن پُمِریجُّ ………………………… Buon pomeriggio
شب بخیر …………………………….بُنانُتّ ِ …………………………………….. Buona notte
عصر بخیر ……………………………….بُناسِ� �ا …………………………………….. Buona sera
به امید دیدار(محترمانه/دوستانه) ………….. ارّی وِدِرلا/ارّی وِدِرچی………..Arrivederla/Arrivederci
خواهش میکنم………………..پِرِگُ…….. ………………………………………….P rego
متشکرم……………….گرَتزیِ….. ………………………………………….. Grezie
خیلی متشکرم/ممنون ………………………… میلِّ گرتزیِ …………………………………Mille grazie
بله/نه ……………………………… سی/نُ ………………………………………….. …….Si/No
ببخشید(محترمانه/دوستانه) ……………………….. اِسکوزی/اِسکوزَ……………………………..S cusi/Scusa
سلام ………………………. چا اُ ………………………………………….. …….. Ciao

این چه معنی می دهد؟ ……….. کِ وُل دیرِ کواِستُ؟ ……………?che vuol dire questo
من متوجه نمیشم/نمیفهمم ……………… ائیو نُن کپیسکُ ……………… io non capisco
ساعت چنداست؟ ……………………… کِ اُرا اِ …………………………………………..
? `che ora e
لطفا کمکم کنید ………………………. می اَیوتی پرفاوُرِ ……………….. mi aiuti perfavore
لطفا ………………………………………….. …. پرفاوُرِ …………………………………….. per favore
قابلی نداره ……………………………… نُن چِ دی کِ …………………………….non c’e` di che
خوش آمدید…………………………………. .بِن ونوتی…………………………………. ….ben venuti
متاسفم/معذرت می خوام …………………………. می دیسپیاچِ ……………………………………….mi dispiace

تا حالا،فعلا ………………………………………….. .. جَ دی جَ …………………………………….Gia` , di gia`
سپس،پس از آن،از ………………………………….. اَلُّرا ، اَ کوال تِمپُ ……………. Allora , a quel tempo
و ………………………………………….. ……………… اِ ………………………………………….. ……………… E
اما ………………………………………….. ……………. مَ ………………………………………….. ………….. Ma
شاید ………………………………………….. ……….. فُرسِ ………………………………………….. ….. Forse
هیچکس ………………………………………….. …….. نِسّونُ ………………………………………… Nessuno
نَ(علامت منفی که همراه فعل می آید) ……………………………. نُن ………………………………………….. ………. Non
بیشتر نه،هم نه ………………………………………….. .. نُن مُلتُ ……………………………………. Non molto
هیچی،هیچ ………………………………………….. …….. نیِنتِ ………………………………………….. … Niente
هنوز ………………………………………….. ………….. اَنکُرَ ………………………………………….. .. Ancora
هرگز ………………………………………….. …………… مَی ………………………………………….. ………. Mai
حالا،الان ………………………………………….. …………… اُرا ………………………………………….. ………. Ora
یا ………………………………………….. ……………. اُ ، اُپورِ …………………………………… O , oppure
همچین،نیز ………………………………………….. …………. اَنکِ ………………………………………….. .. Anche
فقط ………………………………………….. …………….. سُلُ ………………………………………….. …… Solo
همیشه ………………………………………….. ………….. سِمپرِ ………………………………………… Sempre
خیلی ………………………………………….. …………….. مُلتُ ………………………………………….. …. Molto
به زودی زود ………………………………………….. ………. اَ پِرِستُ ……………………………………… A presto

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *