لیست آدرس و شماره تلفن آزمایشگاه های شهرستان سبزوار

لیست آزمایشگاه های شهرستان سبزوار – نام – تلفن -آدرس

اتحادیه نام تلفن آدرس
آزمایشگاه ابراهیمی ۴۴۲۴۴۰۶۶ اسدآبادی
آزمایشگاه بتن خاک توان پویا ۴۴۲۹۷۶۲۵
آزمایشگاه پارس ابن سینا ۴۴۲۳۴۸۵۷ کاشفی شمالی
آزمایشگاه پارسیان ۴۴۲۲۳۲۶۹
آزمایشگاه توان پویا.مهندسی بتن وخاک ۴۴۴۱۶۷۵۰ توحیدشهر
آزمایشگاه حسابی .مرکزی ۴۴۶۴۳۴۳۴ م لاله
آزمایشگاه رازی ۴۴۲۳۵۱۴۰ صوری
آزمایشگاه زرگریان ۴۴۲۳۸۶۸۳ فرمانداری
آزمایشگاه زرگریان ۴۴۲۳۱۱۵۴ فرمانداری
آزمایشگاه سینا.سجودی مقدم ۴۴۲۴۰۴۰۹ کاشفی شمالی
آزمایشگاه عابدی ۴۴۲۳۸۵۷۱ اسرارشمالی
آزمایشگاه علوم پزشکی ۴۴۲۳۱۸۱۱ اسرارشمالی
آزمایشگاه فنی ومکانیکی خاک ۴۴۶۴۳۲۶۸ ۴۲انقلاب
آزمایشگاه قناتی ۴۴۲۴۱۹۳۸ باغ ملی ساختمان پاستور
آزمایشگاه قناتی ۴۴۲۳۱۵۹۶ باغ ملی ساختمان پاستور
آزمایشگاه محمدیانی ۴۴۲۲۴۶۲۴ قائم
آزمایشگاه موادغذایی علوم پزشکی .درمانگاه دیابت ۴۴۴۵۳۱۵۵ م ۷تیرجنب اورژانس ۱۱۵

تلفن و آدرس آزمایشگاه های شهرستان سبزوار فهرست آزمایشگاه های شهرستان سبزوار لیست آزمایشگاه های شهرستان سبزوار

 http://list.a222.org

دیدگاهتان را بنویسید