شهرتاریخی یزد به عنوان بیست و دومین اثر و نخستین شهر تاریخی ایران ثبت جهانی شد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *