خجالت نمیکشین؟ واقعا که !
اونوقت اسم قزوینی ها بد در رفته, شما ها که بد ترین!

من آدم بی تربیتی نیستم و به هیچ وجه هم خدای نخواسته, قصد بی احترامی به کسی رو ندارم اما شما واقعا حقتونه , من ۱۰۰۰ دفعه هم که همچین عظمتی رو ببینم, امکان نداره کلیک کنم, چونکه میدونم سر کاریه!

به قول انگلیسی ها:

! too good to be true