خجالت نمیکشین واقعا ؟!
اونوقت اسم قزوینی ها بد در رفته, شما ها که بد ترین!