خواننده خوش صدا

داشتیم تو ماشین میرفتیم آهنگ گوشخراشی هم از رادیو پخش میشد! دخترم گفت بابی اینو دیوید .... میخونه. گفتم اِ !   گفت نمیدونستی؟ گفتم نه من اصلا نمیشناسم یارو رو.…

ادامه خواندنخواننده خوش صدا