Tagged: خانواده،زن،همسر،مسافرت،دوری،جدایی،استراحت،آسایش،آزادی،شوهر،فرودگاه،غم،غصه،شادی،دلتنگی،طنز