جولیا باتورس ، من آزادی را تنفس میکنم ،هوا را از من نگیر

آزادي را تنفس مي كنم
آزادي را تنفس ميكنم
هوا را از من نگیر
و بر من این همه سخت نگير
بهتر است که باهم بر زمین نخوریم

آزادي را تنفس ميكنم
هوا را از من نگیر
و برمن این همه سخت نگير
بهتر است که باهم بر زمین نخوریم

تو هرگز نه ميتواني مرا حذف كني
می خواهی سخنانم را بشنوی و با من حرف بزنی
هرگز نه ميتواني مرا حذف كني
می خواهی سخنانم را بشنوی و با من حرف بزنی
اگر فكر ميكني با این سختگیری مداوایم میکنی
بايد بگویم كه اين داروی درستی نيست

آزادي را تنفس ميكنم
هوا را از من نگیر
و بر من این همه سخت نگير
بهتر است که باهم بر زمین نخوریم

كاش از من بشنوی
هرچي تا حال شده کافیست

هر قدرتی که مانع تفکر شود سقوط میکند

پهنای این جهان برای همه است
و تنها حقيقت است كه پایدار میماند
پهنای این جهان برای همه است
و تنها حقيقت است كه پایدار میماند
و تنها حقيقت است كه پایدار میماند

و اگر بخواهی راه حلي بیابیم
در این صورت باید با هم در موردش فکر کنیم

آزادي را تنفس ميكنم
هوا را از من نه گیر
و بر من این همه سخت نگير
بهتر است که باهم بر زمین نخوریم

صداي آزادي است که باقي خواهد ماند
بالاتر از همه صدا ها
ولو هر قدر توفان ظلم تند بوزد

و تاریکی شب فاصله ها را بپوشاند

نه ميتواني همه جهان را تنها با یک رنگ، رنگین کنی
و نظام جهان را دگرگون کنی

و جریان هوا را تغییر دهی

بتنفس حریه (تنفس آزادی)
از جولیا بطروس هنرمند لبنانی
آلبوم: لاباحلامک – 2004
اجرای کنسرت واجهه ضبیه – 2016

Jolia Boutros

 ژولیا پِطرس