“به ان زندانی – سیاوش کسرایی”The Prisoner – Siavash Kasrai

Kory Yazdani

“به ان زندانی” – موسیقی ویدئو یی ساخته شده بر روی شعری از سیاوش کسرایی. موسیقی و صدا از کوروش یزدانی، تنظیم از دیوید گرشونی و کوروش یزدانی و ویدئو کاری است از آرش راد. لوس انجلس، جولای ۲۰۱۹.

This Video Music is inspired by a poem written by the Modern Iranian poet Siavash Kasrai. The music and the vocal is performed by Koorosh (Kory) Yazdani, the arrangement by David Gershoni and Koorosh (Kory) Yazdani and the video is done by Arash Rod. Los Angeles, July 10 2019.

To that prisoner – Translation, interpretation and adaptation by Bibi Kasrai

For you, I write this poem
For you who has never seen me
For you whom I have never seen
For you who are most endeared in my eyes
For you I write this poem.
For you caught in that suffocating cage
For you – diamond buried in rocks
For you my beloved little country
For you my brightest light
For you my precious one
For you, I write this poem.
Because I know you within the depth of my mind
I know you by your stand against tyrants
I know you through suffering, tears and blood
To you, I dedicate my hopeful hymns
for you my grateful heart beats
For you, my joyful and silent companion
For you I write this poem.
برای تو این شعر را می سرایم
برای تویی که مرا هیچ و هرگز ندیدی
برای تویی که تو را هیچ و هرگز ندیدم
برای تویی که به صد چشم دیگر عزیزی برایم
برای تو این شعر را می سرایم.
برای تو محبوس آن تنگ
برای تو الماس مدفون در سنگ
برای تو ای میهن کوچک من
برای تو ای شبچراغ بزرگم
برای تو ای دانه پر بهایم
برای تو این شعر را می سرایم.
تو را در چکاچاکِ اندیشه ها می شناسم
تو را در نبردت به ضدِ ستم پیشه ها می شناسم
تو را در صفِ رنج و خون ریشه ها می شناسم
از آن تو باشد سرودم
از آن تو باشد سپاسم
برای تو ای یار خاموش فرخنده رایم
برای تو این شعر را می سرایم.