متن کامل شد شد نشد نشد ولش کن با صدای حسین اسیری :

بشنُف دلم چه سیت میگُم شد شد نشد نشد ولش کن
گاهی تو هیچ فکری نباش شد شد نشد نشد ولش کن
دنبال هیچ قلبی نرو شد شد نشد نشد ولش کن
هرچی بلد هستی بگو شد شد نشد نشد ولش کن
ولش کن
هرچی دلت میخوا بشه اگر نشد ولش کن
خیلی تو فکرت نباشه یکمی کمترش کن
خیر اگه باشه توش میشد اگر نمیخواد نمیشد
فقط تو بشنُف چی میگم شد شد نشد نشد ولش کن
گاهی تو هیچ فکری نباش شد شد نشد نشد ولش کن
ولش کن
اگر دلت میخوا بشه خدا نخوا نمیشه
اگر تو فکرت نباشه دلت خوشه همیشه
میخواست بشد خودش میشد
اگر نشد خب چه میشد
فقط تو بشنُف چه میگم
شد شد نشد نشد ولش کن
گاهی تو هیچ فکری نباش شد شد نشد نشد ولش کن
ولش کن
شد شد نشد نشد ولش کن

دیدگاهتان را بنویسید