متن آتشی در سینه دارم جاودانی با صدای رضا بهرام

آتشی در سینه دارم جاودانی
جاودانی
عمر من مرگی است نامش
زندگانی
آتشی در سینه دارم جاودانی
جاودانی
آتشی در سینه دارم جاودانی

دیدگاهتان را بنویسید