حقیقت در مورد بوتاکس

ادامه خواندن حقیقت در مورد بوتاکس

https://youtu.be/U0Z6F3n294s ایشون فرمودن خانوم دکتر دندانپزشک هستن, کاشکی میفرمودن کجا که یک وقت اشتباهی پیشسش نریم!!! 😲🙄😂🤣🤣