نگار زراسی از شرکت کنندگان نخستین قسمت مسابقه «پرشیاز گات تلنت» در استکهلم