متن کامل زیبانگارا با صدای امیر حسین افتخاری :
از سر کوچه سرک کشیدم
همه را دیدم و تو را ندیدم
ناگهان آمدی دلم تو بردی
سر به زیر آمدی مرا ندیدی

چشمت به من افتاد ای داد بیداد
یکباره تو حول شدی شال از سر افتاد
کردی مرتب گیسوی خود را
کردی پریشان مرا زیبا نگارا

به عطر زلفت من را کشاندی
به وصلت ای صنم من را رساندی
آمدم آسه آسه سمت و سویت جان
آمدم تا شوم من خاک کویت

چشمت به من افتاد ای داد بیداد
یکباره تو حول شدی شال از سر افتاد
کردی مرتب گیسوی خود را
کردی پریشان مرا زیبا نگارا

من بی تاب از رنج هجر تو به خدا طاقت ندارم
جانا تصدقت از دل نروی همه قرارم

چشمت به من افتاد ای داد بیداد
یکباره تو حول شدی شال از سر افتاد ای جان
کردی مرتب گیسوی خود را
کردی پریشان مرا زیبا نگارا

چشمت به من افتاد ای داد بیداد
یکباره تو حول شدی شال از سر افتاد
کردی مرتب گیسوی خود را
کردی پریشان مرا زیبا نگارا

دیدگاهتان را بنویسید