لیست پزشکان متخصص استان گلستان – گرگان

لیست پزشکان  متخصص استان گلستان – گرگان
نام پزشک رشته تلفن آدرس
اخوان طبیب عاطفه داخلی 2231295 گرگان عدالت 7 ساختمان میرداماد
بخشنده نصرت سپیده زنان وزایمان 17122440844 گرگان پاساژ لاله-ط 2-شماره 216
حاجی صادقی مریم زنان وزایمان 1712220152 گرگان ساختمان میرداماد عدالت 7
حسینی سید عسگر داخلی 2329547 گرگان نبش عدالت 14 س رضا
رحمت الله شریفی فر عفونی 2337250 گرگان عدالت11
سجادیان سیدحسین قلب وعروق 93044 گنبد حافظ جنوبی
شریفیان سید علی قلب وعروق 2230222 گرگان پاساپ لاله طبقه 1
عبدالله زادگان مجید داخلی 1733722122 بندرگز جنب داروخانه دکتر الوندی
قائمی حشمت الله ارتوپدی 2240524 گرگان ولی عصر مجتمع رضا
مطب طبرسا جعفر جراحی عمومی 2220827 گرگان مجتمع صدرا
منصور گرگانی داخلی 5221373 گنبد گنبد
موسوی شباهنگ كودكان 2235354 گنبد خ طالقانی شرقی-مقابل كلینیك دكتر پورقاز-طبقه فوقانی آرمایشگاه
پژمان خوارزم جراحی عمومی 62337400 علی آباد نرسیده به چهارراه جنگلده
پانته آ میرمحمدی قلب وعروق 5147 بندرترکمن خ آزادی
گلچهره سادات علینقی مداح قلب وعروق 1733225210 کردکوی خ ولیعصر
گلشاننادگانی رقیه عفونی 2263632 گرگان عدالت 16-مرجان
آرمان مولازاده چشم گنبد خ طالقانی شرقی
آفرینا بهادر زنان زنان وزایمان 5227387 آق قلا آق قلا-
اراز محمد كیمری ارتوپدی 2322414 گرگان عدالت 23-ساختمان كیان
امیرلطیفی سیدمفید گوش وحلق وبینی 1712229498 گرگان پاساژ ولیعصر
حمیده كوك چلی تخصص زنان زنان وزایمان 9373013442 گنبد ساختمان دكترآقچه لی
دكتر رمضانعلی امیری عفونی 2261114 گرگان عدالت13
دكتر نوید انوری پور اطفال كودكان 38180 گالیکش گا لیكش
رضایی شیرازی رحیم عفونی 20977 گنبد خ وحدت شرقی
سراج الدین عارف نیا كودكان بندرترکمن روبروی شهرداری
سید احمد حسینی كودكان کردکوی خ جنگل
سید امیر حسین موسوی كودكان گرگان پاساز مرسل
سید رضا خاندوزی رادیو تراپی 2265985 گرگان عدالت13
سید هاشم موسوی جراحی عمومی 2337250 گرگان عدالت11
شاهین علائی كودكان 2255620 گرگان خ ولیعصر-نبش عدالت 7
عبدالحی فریور(داخلی داخلی 2228225 گنبد خ بعثت
عبدالصمد غراوی داخلی گنبد طالقانی شرقی
عسگری عزت الله زنان وزایمان 1712223939 گرگان پاساژ ولیعصر-ط 2
علیرضا مقصودلو داخلی اعصاب 2320165 گرگان خ-ولیعصر-مجتمع لاله
فرزاد مسیحا كودكان 9227 کردکوی خ جنگل
فرهاد اسمی كودكان 6236952 علی آباد علی آباد
كمال چوكان جراحی مغز و اعصاب 2295220 گنبد خیابان دارایی غربی-ساختمان آقچه لی
كیانوش كر ارولوژی 4431 بندرترکمن بندرتركمن-میدان شهرداری
محبوبه فكری زنان وزایمان 2231 علی آباد علی آباد
محمد با نصیری ارتوپدی 2322876 گرگان عدالت 11 – س آزادمرد
مرضیه عاشوری زنان وزایمان گرگان عدالت 14
مریم اصغری شیخی قلب وعروق گنبد خ امام شمالی خ بعثت
مطب -كردجزی ایراندخت جراحی عمومی 017322-6220103 گرگان عدالت13-ساختمان قایم
مطب پوری آق اویلی داخلی 1712232361 گرگان پاساژ بهارستان
مطب گلعلی پور فرانك زنان وزایمان 1712235744 گرگان مجتمع صدرا-ط 1
مطب کریمی مهرداد چشم 1712247005 گرگان صدرا-ط 2
مطب کشتکار شمسی جراحی عمومی 1712245136 گرگان عدالت 13-ساختمان قائم-ط 3
مطب کلیشادی ماندانا چشم 1712224100 گرگان جنب سینما کاپری-ساختمان میرداماد
مطب اصغری ویلا زنان وزایمان 22964 گنبد امام شمالی
مطب اعیانی فرد محمد ارولوژی 1712240918 گرگان ولیعصرپاساژ ایرانشهر
مطب اقبال كیوان جراحی مغز و اعصاب 2360988 گرگان ولیعصر- عدالت 24-كسری
مطب اكبری حمیده داخلی 2260988 گرگان ولیعصر- عدالت 22-كسری
مطب امیری عارف داخلی 1712241287 گرگان پاساژ لاله زاری-ط 2
مطب بهبهانی فریبا كودكان 1712223839 گرگان عدالت 18-ساختمان دکتر شیرافکن
مطب بهزاد حمیدرضا عفونی و گرمسیری گرگان عدالت 13
مطب تابنده افسانه زنان وزایمان 1712228783 گرگان 5 آذرپاساژ بهارستان
مطب تاجیک قنبری عباسعلی پوست 1712229311 گرگان ولیعصرپاساژ ایرانشهر
مطب تازیكی رجب جراحی مغز و اعصاب 2252777 گرگان
مطب ترشیزی طاهره زنان وزایمان 2291185 گنبد خ حافظ ج
مطب توكلی مجید ارتوپدی 2292674 گنبد طالقانی شرقی-ساختمان صدرا
مطب حداد عذرا چشم 1712226253 گرگان خ ولیعصرعدالت 1
مطب حق بین فهیمه كودكان 1735221946 آق قلا آق قلا-طبقه دوم درمانگاه شفا
مطب خدابخشی بهناز عفونی 1712240435 گرگان عدالت 11-کلینیک دکتر کلانتری
مطب خلخالی علیرضا ارتوپدی 1736226652 علی آباد چهارراه جنگلده-بالای داروخانه صالحی3
مطب دكتربوستانی پریا زنان وزایمان 2262342 گرگان شالیكوبی-ساختمان مرسل
مطب دكتركاشفی زاده علیرضا داخلی 4245304 کلاله خ-فراغی-فراغی6
مطب دلگری فرنگیس كودكان 1712227855 گرگان 5 آذرساختمان بهارستان
مطب دهقان محمد پوست 1712243929 گرگان عدالت 18-ساختمان فردیس
مطب رادکانی حافظ جراحی عمومی 1712227855 گرگان 5 آذر ساختمان بهارستان-ط 2
مطب رجایی سیامك جراحی عمومی 1712236952 گرگان ساختمان سینا-ط 4
مطب زمانی محمدرضا جراحی مغز و اعصاب 1712224475 گرگان ولیعصرساخمان بهارستان
مطب ساعدی كوروش پوست 9111353586 گنبد حافظ جنوبی
مطب سلطانی بابك پوست 1712241184 گرگان پاساژ لاله-واحد 212
مطب شیخ جمشید كودكان 1712226720 گرگان پاساژ ولیعصر
مطب صادقی اسداله جراحی عمومی 2266559 گرگان عدالت 13- مجتمع ارمان
مطب صادقی انارکی یزدان داخلی 171227893 گرگان ولیعصر ساختمان سینا
مطب ظهیری یعقوب كودكان 23200 گنبد طالقانی غربی کوچه 2-پلاک 39
مطب عارفی افروز فیزیكی و توانبخشی 1712233119 گرگان نبش عدالت 24-ساختمان کاوه
مطب علاقی سلیمان جراحی عمومی 29777 گنبد امامزاده غربی روبروی بیمارستان برزویه
مطب علیمی منوچهر پوست 1712223541 گرگان مجمع لاله-ط 1-پلاک 118
مطب عمیدی عارف ارولوژی 1712241345 گرگان پاساژ لاله-ط 2 -واحد 217
مطب فانی عباس ارولوژی 1712226901 گرگان ولیعصرپاساژ لاله
مطب فریدونی فدرا زنان وزایمان 6142 آق قلا آق قلا
مطب قاضی مقدم بهروز ارولوژی 1712233099 گرگان ولیعصرساختمان سینا-ط 3
مطب كاویانی محمدرضا داخلی اعصاب 2222115 گرگان ابتدای عدالت18-ساختمان فردیس
مطب مجریان علیرضا داخلی 1712226786 گرگان عدالت 1 پلاک 6
مطب محمدیان سكینه كودكان 5535400 گرگان عدالت 65 -مجتمع زرتشت
مطب مظهری عبدالمجید داخلی 1712243111 گرگان عدالت 13-ساختمان آرمان
مطب مفتاح علیرضا ارتوپدی 1712223099 گرگان جنب سینما کاپری
مطب مقصودلونژاد علی پوست 93714 گرگان مجتمع صدرا (ولیعصر)
مطب منتظری زهره زنان وزایمان 1712237250 گرگان عدالت 11-کلینیک موسوی
مطب میرفاضلی آرزو كودكان 1712241333 گرگان جنب سینما کاپری-ساختمان میرداماد
مطب نقاشپور منصور كودكان 1712229390 گرگان پاساژ برلیان-ط2
مطب وثوق شهره زنان وزایمان 1736230556 علی آباد عدالت11
مطب وثوقی سعید گوش وحلق وبینی 1712224889 گرگان پاساژ برلیان
مطب وطنی رزیتا زنان وزایمان 2261461 گرگان عدالت23-ایرانشهر
منیزه یوسفی زنان وزایمان 2431 بندرگز بندرگز
ناطقی اصلی علاالدین جراحی عمومی 1712229131 گرگان ولیعصرعدالت  1-کوچه دکتر حداد
یعقوب رادكانی جراحی عمومی 1712221225 گرگان پاساژ ولیعصر
محمدقزل اعصاب وروان ( روانپزشك ) 4232711 گرگان گرگان
مطب رئیسی حسن اعصاب وروان ( روانپزشك ) 1712238555 گرگان عدالت 39-مجتمع دکتر رئیسی
مطب طلایی كریم بردی اعصاب وروان ( روانپزشك ) 2291010 گنبد وحدت غربی جنب مسجد جامع -پاساژ صحتی -ط2

Leave a Reply