!دوستان هرچند که دیگه کسی به این آهنگ گوش نمیده اما پارسال همین موقع ها بود که خدا بود

 

متن کامل آهنگ نسبتا خوب خدا هست (مردم شهر) از حامد همایون:

سر آن سفره خالی که پر از اشک یتیم است …
خدا هست…
پشت دیوار گلی پیرزنی گفت:

خدا هست…
آن جوان با همه خستگی و در به دری ها سرتعظیم فرو بردو چنین گفت:
خدا هست…
کودکی رفت کنار تخته
گوشه تیره این تخته نوشت:
در دل کوچک من درد زیاد است ولی یاد خدا هست.

مادری گفت دلم میلرزد! کودکانم چه بپوشند؟!
چه بگوید که بدانند نداری درد است! پدر از شرم سرش پایین بود…
زیر لب زمزمه می کرد: خدا هست

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *