گذری بر گذشته مخابرات سبزوار

اولين نشانه هاي ارتباط مخابرات در شهرستان با واگذاري 50 شماره تلفن  مغناطيسي به مشتركين شهرستان سبزوار در سال 1316 كه با يك خط فيزيكي از مسير دهنه سنگ كليدر ، نيشابور ، قدمگاه ، شريف آباد با مشهد ارتباط پيدا مي كرد . با توسعه مخابرات در سال 1338 تعداد مشتركين تلفن در سبزوار به 400 مشترك رسيد در سال 52 مركز تلفن خودكار با تعداد 2000 شماره مورد بهره برداري قرار   گرفته  كه با تعداد پانزده كانال ورودي و خروجي مي توانستند با خارج از شهر با ديگر نقاط كشور ارتباط برقرار نمايند . روند توسعه مخابرات تا سال 57 افزايش 1000 شماره در سال 53 و 1000 شماره در سال 56 تعداد شماره تلفن هاي سبزوار به 4000 شماره افزايش يافت. تا ابتداي سال 71 با افتتاح مركزتلفن دوم و راه اندازي تعداد 5000 هزار شماره و سال 1372 با افتتاح مركز سوم با 3000 شماره تعداد تلفنها تا پايان سال مذكور به پانزده هزار شماره توسعه يافت و تعداد كانالهاي ورودي و خروجي به 232 كانال توسعه يافته و با تغيير سيستم مركز سوئيچ راه دور در پايان سال 72 تعداد امكانات بوجود آمده براي ارتباط برون شهري به 1012 كانال رسيد . در سال 76 با تغيير سيستم سوييچ  آنالوگ 9000مركز اول تلفن شماره به سيستم ديجيتال 20000 و تقويت مركز سوم از 3000 شماره به ده هزار شماره در سال 77 و افزايش 1560  شماره در مركز دوم سبزوار در سال 78 ، كل شماره هاي منصوبه در شهر سبزوار به 36560 شماره بالغ گرديدودر سال 79 شهرستان داراي 30 مركزكم ظرفيت  تلفن 256 شماره اي، 8 مركز تلفن 512 شماره و 2 مركز تلفن 1000 شماره جمعاً 13776 شماره كه تمام مراكز داراي كد مستقل بوده و كه ارتباط كليه مشتركين شهرستان با   2632 كانال ورودي و خروجي با كليه نقاط جهان تأمين گرديد ودرهمين در سال 82تعداد تلفن مشغول بكاردر اين شهرستان به 90000 شماره بالغ گرديد.

 

 

اطلاعات آماري اداره نگهداري ارتباطات شهري

سوئيچ :

نام شهرستان

ظرفيت سوئيچ در حال كار

تعداد مراكز پرظرفيت شهري

تعداد مراكز كم ظرفيت روستايي

تعداد كافو نوري

مشغول به كار روستايي

تلفن همگاني

تعدادMSAD.MSAG

مراكز شهري

107898

5

0

44

98000

838

1

بخش مركزي

1008

0

26

2

7865

0

1(قز)

جوين

18004

1

27

11

13965

13

2

جغتاي

17824

1

23

9

11675

21

0

خوشاب

12636

0

28

0

9524

6

2

داورزن

11564

0

19

0

8752

4

2

رودآب

3432

0

10

0

2887

2

0

ششتمد

8008

0

18

0

6419

8

0

جمع كل

180374

7

151

66

159087

892

8

ديتا و ADSL   :

نام شهرستان

تعداد دفتر پيشخوان دولت

تعداد پورتADSLمنصوبه

تعداد پورتADSL در حال كار

تعداد مراكز دارايADSL

مركزي

0

1088

678

17

جوين

2

1760

1173

20

جغتاي

2

1936

1888

22

خوشاب

2

1320

775

15

داورزن

1

1568

1116

17

رودآب

1

512

290

7

ششتمد

1

752

357

12

جمع كل

9

8936

6277

110

 

تعداد مراكز ICT روستايي

81

تعداد مراكز داراي TELABSديتا

14

تعداد شركت هاي PAP    

9

پهناي باند اينترنت و اينترانت 

ADSL:4STM1

پهناي باند ديتاي شهرستان

4STM1

تعداد پورت ديتاي منصوبه

1092

تعداد پورت ديتاي در حال كار

470

تعداد پورت ديتاي روستايي منصوبه

147

تعداد پورت ديتاي روستايي در حال كار

27

 

اطلاعات آماري اداره ارتباطات راه دور

نام شهرستان

تعداد سايت همراه اول

تعدادBTSهمراه اول

تعداد سايتWLL

تعداد سايت ريپيتر همراه اول

تعداد سايت ريپيترWLL

تعداد سايت تاليا

تعداد سايت3G

تعداد سايت همراه اول

شهري

جاده اي

سبزوار

44

62

6

0

0

2

18

34

10

جوين

12

14

2

0

0

1

1

2

10

جغتاي

12

12

5

2

1

1

1

2

10

خوشاب

11

12

4

2

1

1

0

1

10

داورزن

6

6

1

2

0

0

0

1

5

رودآب

2

2

5

0

3

0

0

1

1

ششتمد

9

9

5

3

1

0

0

1

8

جمع كل

96

117

28

9

6

5

20

42

54

 

طول مسير فيبر نوري :

924كيلومتر

ظرفيت BSC موبايل :

1500TRX

مشغول به كار همراه : ( دائمي ، اعتباري )

145565

ظرفيت نفوذ تلفن همراه :

46.92%

وضعيت اينترنت پرسرعت(ADSL)

نام مركز شهري

تعداد پورتADSLمنصوبه نوري

تعداد پورتADSL در حال كارنوري

تعداد پورتADSLمنصوبه مسي

تعداد پورتADSL در حال كارمسي

مركز پرستش

1729

1635

3839

3405

مركز شاهد

112

96

1472

1314

مركز توحيد

1120

677

1912

1815

مركز سربداران

2673

2425

4992

4713

مركز اسرار

0

0

2288

2186

مراكز توابع

0

0

5240

3216

جمع كل

5634

4833

14503

13433

 

 

تعداد مراكزTX

مركز داراي سوئيچ01 1مركز

43 روستا داراي تلفن خانگي كه جمعا 144 روستا داراي تلفن مي باشد.

تعداد كافوهاي مسي و نوري

                                       مراكز شهري       228

كافوي مسي

                                       مراكز تابعه        19

                                       شاهد      4

كافوي نوري                 پرستش    16

                                       توحيد     7

                                       سربداران   15

http://www.tci-khorasan.ir/

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.