اجرائی از استاد اسماعیل ستار زاده در تلویزیون ملی ایران موسیقی خراسانی

ادامه خواندن اجرائی از استاد اسماعیل ستار زاده در تلویزیون ملی ایران موسیقی خراسانی

استاد اسماعیل ستارزاده فرزند تیمور از هنرمندان سرشناس صاحب سبک و تاثیرگذار در موسیقی شمال خراسان بود. او در سال…