متن آهنگ حامد همایون می روم

میروم از پس این قصه به جائی برسم، یا به هر آدمک بی سر و پایی برسم

می روم بلکه مرا این سفر آرام کند، غم دل کندن من قلب تو را رام کند

رفتنم مصلحتی نیست بدان مجبورم، این همه حادثه کافیست بدان مجبورم

خوب منبا زمه کردن با دگران غلط است، بی وفایی غلط و همهمه کردن غلط است

بعد من یار زیادست مبارک بادت، یار نه بار زیادست مبارک بادت

می روم از دلت اما عقب سر نگران، تو بماند نگران وای به حال دگران

میروم از پس این قصه به جائی برسم، یا به هر آدمک بی سر و پایی برسم

می روم بلکه مرا این سفر آرام کند، غم دل کندن من قلب تو را رام کند

بعد من یار زیادست مبارک بادت، یار نه بار زیادست مبارک بادت

می روم از دلت اما عقب سر نگران، تو بماند نگران وای به حال دگران

دیدگاهتان را بنویسید