متن کامل گلابتون با صدای میلاد باقری


بستُم بیخبر مو بار سفر با درد و حسرت
از شهر خودوم راهی شُدُم رفتوم به غربت
ای تازه گُلُم ترک تو کنُم با چشم خون بار
گلابتونُم گلابتونُم خدانگهدار
از ناز و ادات از چشم سیات روزُم سیاهه
سیرُم به خدا از عمر خودُم خدا گواهه
میرُم به سفر جایی که کسی نشه خبردار
گلابتونُم گلابتونُم خدانگهدار
آهـــــــــــــــــــه
میزنُم دل مو به دریا زار و گریون
دل به صحرا میزنُم با چشم پر خون
آهــــــــــــــــــــه
میرُم اون جا که کسی قدرُم بدونه
میرُم اون جایی که بی نوم و نشونه
بستُم بیخبر مو بار سفر با درد و حسرت
از شهر خودوم راهی شُدُمو رفتوم به غربت
ای تازه گُلُم ترک تو کُنُم با چشم خون

گلابتونُم گلابتونُم

خدانگهدار

دیدگاهتان را بنویسید