پوریا کودک کار، پوریا بخاطر فقر مدرسه را مجبور میشود رها کند. وی با فروختن آدامس و نان خشک یا کارگری در کارگاه کولر و یا کارگر ساختمانی تلاش میکند فقری که برخانواده اش تحمیل شده است را کم کند. پوریا با صدای زیبایش از مشتریان میخواهد از وی ادمس بخرند یا صاحب کارش گفته برایش آواز بخواند تا چنین دستمزد بیشتری بگیرد. پوریا مزه تلخ فقر را چشیده است. پوریا کودکی نکرده است. پوریا امروز با صدای قشنگش از دردها میگوید او تلاش میکند هر کجا که وجودش دلیل خوشحالی کودکان است حضور داشته باشند. این بار پوریا در میان کودکان و نوجوانان آواز میخواند و با انجمن پیشگیری از اعتیاد همکاری میکند. پوریای عزیز سخت طرفدار صدای زیبایت هستم.
هنرنمایی پوریا فتحی در برنامه نشاط اجتماعی مبارزه با مواد مخدر
کاری از انجمن پیشگیری از اعتیاد”ژیانه وه” و گروه موسیقی کوک

دیدگاهتان را بنویسید