حال دنيا را چو پرسيدم، من از فرزانه اي

گفت يا باد است، يا خواب است يا افسانه اي

گفتم آنها را چه مي گويي، که دل بر او نهند

گفت يا مستند، يا کورند، يا ديوانه اي

گفتم از احوال عمرم گو که بازم، عمر چيست ؟

گفت يا برق است يا شمع است يا پروانه اي

 

دیدگاهتان را بنویسید