پالت بند والتس شماره ۱

متن کامل دلم میخواهدت از گروه پالت

منو بشنو از دور، دلم می‌خواهدت
هر روز با آواز، دلم می‌خواندت
می‌گویمت به باد، باد می‌نالدت
می‌ریزمت به ابر، ابر می‌باردت
می‌شینمت بمان، می‌نوشمت چو چای، چای‌های سبز، سبزهای دور، دورهای سخت
آی عشق آی عشق.. چهره‌ی آبی‌ات پیدا نیست

منو بشنو از دور، دلم می‌خواهدت
هر روز با آواز، دلم می‌خواندت
می‌ریزمت به خاک، خاک می‌رویدت
می‌گویمت به گل، گل می‌بویدت
می‌گویمت به شعر، می‌خوانمت ز حفظ، شعرهای نو، نوهای دور، دورهای سخت
آی عشق آی عشق.. چهره‌ی سرخت پیدا نیست

دیدگاهتان را بنویسید