لیست آدرس و شماره تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی مشهد

 لیست  رادیولوژی های مشهد
 
نام رادیولوژی  تلفن آدرس
نورایی فر دکتر 8590840 امام‌رضا ساختمان‌ اتفاق‌
مهر 8591101 دانشگاه‌16ساختمان‌999
آذریان‌ آزیتا دکتر (سونوگرافی) 8429929 احمدآباد نبش‌ بل‌ بعثت‌
مجدی دکتر 2220829 چمران‌ – ‌جنت‌
معماراصفهانی دکتر 8433946 احمدآباد
ایران (دکتراسماعیل‌ زاده‌) 8417984 احمدآباد – ‌بهشت‌1
بهساز طب‌ تشخیص‌ تصویری 8400775 کلاهدوز4
ثامنیه‌ دکتر 7617759 بولوار ‌فردوسی مقابل ‌آپارتمان‌
بازرگان‌ دکتر 8541444 رازی
داودی دکتر 8541524 دانشگاه‌ – ‌گلستان‌
دبیری دکتر 2252129 مدرس‌ بالای داروخانه رضا
حسین‌ زاده‌ سیمین‌ دکتر(سونوگرافی) 8418399 احمدآباد مقابل‌ بیمارستان قائم
رحیم‌ زاده‌ دکتر (سونوگرافی) 8439883 کلاهدوز تقاطع‌ سلمان
طوسی دکتر 8417980 محتشمی1
زندی دکتر 8410321 پرستار5
شاهد (روانشناسی و رادیولوژی) 8423000 کوهسنگی – ‌اسدی
صالحی دکتر 8436390 دکترا نبش‌ دانشسرا
طب‌ تصویری 8427090 بولوار ‌منتظری (سیتیاسکن‌)
طب‌ تصویری 8409603 بولوار منتظری
صدرا 8598064 کوهسنگی – ‌اسدی4
صدری دکتر 7617181 ‌سجاد – ‌خیام‌
کیمیاوی دکتر 7689346 ‌سجاد مقابل ‌- ‌سعدی
عمرانی دکتر 8542988 باهنر
فرخ‌ دکتر 8428239 کوهسنگی
فرشچی دکتر (سونوگرافی) 8439477 احمدآباد – ‌قائم‌

http://ghaemnursing.persianblog.ir/

This Post Has One Comment

  1. سیدی

    لطفا دکترای زن و مرد را مشخص کنید

Comments are closed.