آدرس و شماره تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی در یزد

رادیولوژی و سونوگرافی

تلفن:8254040

آدرس : یزد-یزد-یزد بلوار مدرس بیمارستان شهدای کارگر

رادیولوژی و سونوگرافی

تلفن:6246560

آدرس : یزد-یزد-یزد بلوار منتظر قائم کوچه امید

رادیولوژی و سونوگرافی

تلفن:6283409

آدرس : یزد-یزد-یزد خیابان کاشانی کوچه شهید معظمی

رادیولوژی و سونوگرافی

تلفن:82240009

آدرس : یزد-یزد-یزد صفائیه بیمارستان شهید صدوقی

رادیولوژی و سونوگرافی

تلفن:6266579

آدرس : یزد-یزد-یزد خیابان فرخی کوچه سلامت رادیولوژی و سونوگرافی بو علی

رادیولوژی و سونوگرافی

تلفن:6240408

آدرس : یزد-یزد-یزد خیابان کاشانی کوچه زایشگاه بهمن

رادیولوژی و سونوگرافی

تلفن:7252310

آدرس : یزد-یزد-یزد بلوار طالقانی کوچه شهید هدایتی مجتمع پزشکی پاستور

رادیولوژی و سونوگرافی

تلفن:035172615059

آدرس : یزد-یزد-یزد بلوار طالقانی پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی خاتم الانبیاء

رادیولوژی و سونوگرافی

تلفن:6269959

آدرس : یزد-یزد-یزد خیابان امام کوچه مسجد برخوردار

رادیولوژی و سونوگرافی

تلفن:7253555

آدرس : یزد-یزد-یزد بلوار طالقانی ساختمان پزشکان رازی

رادیولوژی و سونوگرافی

تلفن:6222249,6222221

آدرس : یزد-یزد-یزد بلوار طالقانی روبوری آزمایشگاه مرکزی ابتدای کوچه حنا

رادیولوژی و سونوگرافی

تلفن:6248033

آدرس : یزد-یزد-یزد خیابان کاشانی جنب سه راه چمران کوچه یاس

رادیولوژی و سونوگرافی

تلفن:6266579

آدرس : یزد-یزد-یزد خیابان فرخی کوچه سلامت رادیولوژی و سونوگرافی بو علی

رادیولوژی و سونوگرافی

تلفن:82240009

آدرس : یزد-یزد-یزد صفائیه بیمارستان شهید صدوقی

رادیولوژی و سونوگرافی

تلفن:6227017

آدرس : یزد-یزد-یزد بلوار طالقانی جنب بانکملی بن بست قدس

رادیولوژی و سونوگرافی

تلفن:8254040

آدرس : یزد-یزد-یزد بلوار مدرس بیمارستان شهدای کارگر

رادیولوژی و سونوگرافی

تلفن:82240009

آدرس : یزد-یزد-یزد صفائیه بیمارستان شهید صدوقی

منبع: http://yazdannews.com/