یکی از ده عکس برگزیده قرن بیستم
برادرش را برای سوزاندن آورد…

اینجا ناکازاکي‌ست. تصوير کودکي که جنازه‌ي برادر کوچکش را کيلومترها حمل کرده تا به مکان سوزاندن اجساد برساند. بهت انگيز بودن تصوير، نه در گردن آويزان نوزاد است، نه در قامت بيش از حد راستِ کودک, نکته‌اي که تصوير را حيرت انگيز مي‌کند، فشاريست که کودک بر لب پاييني خود مي‌آورد. کودکي که جنازه‌ي برادر نوزادش را فرسنگ ها به دوش کشيده، حالا اجازه‌ي اشک ريختن را هم به خود نمي‌دهد.
به گفته‌ي عکاس, کودک سوختن برادرش را تماشا کرد و سپس همانطور که لب‌هايش را فشار مي‌داد بي صدا

 

دیدگاهتان را بنویسید